2.3 Funkcje

Funkcje są podstawowym elementem programów (nie tylko w C/C++). Więcej o nich powiemy w rozdziale im poświęconym . Tu podamy tylko bardzo skrótowe wprowadzenie, by móc ich używać w dalszych przykładach.

Funkcje pełnią w programach rolę podobną do funkcji matematycznych. Definicja funkcji, jak w matematyce, jest rodzajem przepisu opisującego, jak na podstawie danych wejściowych obliczyć pewną wartość. Sama definicja nie powoduje żadnych obliczeń: po zdefiniowaniu można jednak funkcji użyć, zwykle wielokrotnie, dla różnych konkretnych wartości danych wejściowych (argumentów) —  dla każdych takich konkretnych danych zostanie wtedy zastosowany przepis podany w definicji i obliczona wartość wyniku. Na przykład definicja funkcji f (a, b, x) = ax + b oznacza, że za każdym razem gdy użyjemy tej funkcji, będziemy musieli podać trzy liczby jako argumenty, a funkcja zwróci wynik równy iloczynowi pierwszej i trzeciej z tych liczb zwiększonemu o drugą z nich. Zauważmy, że gdy tej funkcji używamy (wywołujemy ją), to piszemy na przykład f (3, 5, w) — taki zapis oznacza zastosuj przepis podstawiając wszędzie 3 za a, 5 za b, a wartość symbolu w za x. Same nazwy a, bx w wywołaniu funkcji nie pojawiają się. [To jest cecha C/C++; są języki, w których istnieje możliwość użycia nazw parametrów formalnych funkcji — jest to na przykład bardzo użyteczne w językach takich jak Python, Ada czy Fortran 90/95].

Podobnie jest w programowaniu. Rozważmy następujący program:


P5: funk.cpp     Funkcja

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. double linear(double a, double b, double x) { 
   5.   return a*x + b;
   6. }
   7. 
   8. int main() {
   9.   double c = 2, z = 3;
   10.   double result = linear(c,5,z);       
   11.   cout << "Result = " << result << endl;
   12. }

Definicja funkcji linear zaczynająca się w linii mówi tyle:

W linii  naszego przykładu wywołujemy funkcję linear. Jak widzimy, „posyłamy” do funkcji wartość zmiennej c (czyli 2) jako pierwszy argument, wartość 5 jako drugi, a wartość z (czyli 3) jako trzeci. Te trzy wartości zostaną podstawione za a, bx podczas wykonania funkcji; zwrócony przez funkcję wynik (w naszym przypadku liczba 11) będzie wartością wyrażenia ' linear(c,5,z)' i zostanie przypisany do zmiennej o nazwie result, która następnie jest wypisywana.

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59