2.4 Argumenty wywołania

Jak wspomnieliśmy, do programu można przekazać dane za pomocą argumentów wywołania. Opiszemy to pokrótce teraz, aby Czytelnik mógł używać tego mechanizmu w pisanych przez siebie programach. Pełne jego zrozumienie możliwe będzie jednak dopiero po zapoznaniu się z tablicami, wskaźnikami i funkcjami w następnych rozdziałach.

Aby korzystanie z argumentów wywołania było możliwe, funkcja main programu powinna być zdefiniowana z nagłówkiem

    int main(int argc, char **argv)
lub, równoważnie,
    int main(int argc, char *argv[])
Pierwszy parametr, o zwyczajowej nazwie argc, jest liczbą argumentów podanych podczas wywołania programu. Pierwszym z tych argumentów, o numerze 0, jest zawsze nazwa wywoływanego programu. Tak więc argc jest zawsze co najmniej jeden. Zmienna argv wygląda trochę tajemniczo, ale tak naprawdę jest tablicą napisów zawierających kolejne argumenty wywołania: argv[0], argv[1], ..., argv[argc-1]; indeksowanie rozpoczyna się od zera, dlatego ostatnią wartością indeksu jest argc-1nie argc. Tablica ta jest podobna do tablicy, nazywanej zwykle args, w Javie. Ponieważ, jak się przekonamy, tablice w C/C++ nie są obiektami i nie zawierają odpowiednika zmiennej obiektowej length z Javy, więc trzeba było przekazać tablicę napisów reprezentujących argumenty oraz, osobno, rozmiar tej tablicy (poprzez parametr argc). Więcej szczegółów na temat tablic napisów podamy w rozdziale o tablicach napisowych .

Tak więc, na przykład, program wypisujący swoje argumenty wywołania mógłby mieć postać:


P6: argumenty.cpp     Argumenty wywołania

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. int main(int argc, char **argv) {
   5.   cout << "Nazwa programu:  " << argv[0] << endl
   6.      << "Ilosc argumentow: " << argc   << endl;
   7.   for (int i = 1; i < argc; i++)
   8.     cout << "Argumentem nr " << i    << " jest "
   9.                  << argv[i] << endl;
   10. }

którego uruchomienie wyglądało następująco:

  cpp> g++ -o argumenty argumenty.cpp
  cpp> argumenty 12 a "b c" 'd e'
  Nazwa programu: argumenty
  Ilosc argumentow: 5
  Argumentem nr 1 jest 12
  Argumentem nr 2 jest a
  Argumentem nr 3 jest b c
  Argumentem nr 4 jest d e
Jak widzimy, można do programu przekazywać jako pojedyncze argumenty napisy zawierające odstępy, jeśli tylko ujmiemy je w cudzysłowy lub apostrofy. W powyższym przykładzie argumentów wywołania jest pięć; pierwszy, o indeksie 0, jest nazwą programu, w tym przypadku argumenty.

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59