6.2 Specyfikatory typedef i using

Skomplikowanym typom, które omawialiśmy w poprzednim podrozdziale, można nadawać nazwy („aliasy”) za pomocą deklaracji typedef. Procedura jest przy tym następująca:

Pamiętajmy, że w ten sposób określamy nazwę (alias) istniejącego, być może skomplikowanego, typu, a nie tworzymy nowego typu. Do tworzenia nowych typów służą w C++ inne konstrukcje: klasy i struktury.

Na przykład po deklaracji

    long MY_INT;
zmienna MY_INT byłaby typu long. Zatem po
    typedef long MY_INT;
MY_INT jest inną nazwą typu long. Deklaracja
    MY_INT k;
jest zatem od tej pory (w zakresie, w którym widoczna jest deklaracja typedef) równoważna deklaracji
    long k;
Zwykle jednak wprowadzamy nazwy dla bardziej skomplikowanych typów, często zagnieżdżając deklaracje typedef, co jest dozwolone. Jako przykład rozpatrzmy program, w którym:

P31: typedef.cpp     Deklaracja typedef

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. int main() {
   5.   typedef char CH1[3];
   6.   typedef CH1 CH2[2];
   7.   typedef CH2 CH3[2];
   8. 
   9.   CH1 ch1 = {'a','b','c'};
   10. 
   11.   CH2 ch2 = {{'a','b','c'},{'d','e','f'}};
   12. 
   13.   CH3 ch3 = {
   14.          {{'a','b','c'},{'d','e','f'}},
   15.          {{'g','h','i'},{'j','k','l'}},
   16.        };
   17. 
   18.   cout << "sizeof(CH1) = " << sizeof(CH1) << endl
   19.      << "sizeof(CH2) = " << sizeof(CH2) << endl
   20.      << "sizeof(CH3) = " << sizeof(CH3) << endl
   21.      << "ch1[2]    = " << ch1[2]    << endl
   22.      << "ch2[1][1]  = " << ch2[1][1]  << endl
   23.      << "ch3[1][0][2] = " << ch3[1][0][2] << endl;
   24. }

W tym przypadku typ CH3 jest koncepcyjnie równoważny trzywymiarowej tablicy znaków o wymiarach 2×2×3. Wynik tego programu

  sizeof(CH1) = 3
  sizeof(CH2) = 6
  sizeof(CH3) = 12
  ch1[2]    = c
  ch2[1][1]  = e
  ch3[1][0][2] = i
a w szczególności wypisane dla poszczególnych typów rozmiary, świadczą o poprawnym zinterpretowaniu zadeklarowanych typów.


Często używa się specyfikatora typedef, aby wygodniej określać typ parametrów lub typ zwracany funkcji, szczególnie, jeśli pojawia się w wielu miejscach programu. Rozpatrzmy na przykład program:


P32: typedef1.cpp     Deklaracje typedef i funkcje

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. typedef int IN3[][2][2];
   5. 
   6. int fun(IN3 t) {
   7.   int max = t[0][0][0];
   8.   for (int k = 0; k < 2; ++k)
   9.     for (int j = 0; j < 2; ++j)
   10.       for (int i = 0; i < 2; ++i)
   11.         if (t[k][j][i] > max)
   12.           max = t[k][j][i];
   13.   return max;
   14. }
   15. 
   16. int main()
   17. {
   18.   IN3 in3 = { {{4,3},{2,1}},
   19.         {{7,8},{5,6}} };
   20. 
   21.   int max = fun(in3);
   22. 
   23.   cout << "max = " << max << endl;
   24. }

W przykładzie powyżej typ IN3 jest nazwą typu trzywymiarowa tablica liczb o drugim i trzecim wymiarze równym 2. Dzięki zadeklarowaniu nazwy IN3 definicja funkcji i deklaracja zmiennej in3 w programie są prostsze i czytelniejsze. Funkcja fun znajduje i zwraca wartość największego elementu argumentu, będącego trzywymiarową tablicą liczb — wynikiem jest oczywiście ' max=8'.

Poczynając od standardu C++11, nowa, bardziej czytelna, składnia może być użyta do definiowania aliasów nazw typów. Zaczynamy od słowa kluczowego using, po którym piszemy coś w rodzaju przypisania: nazwa aliasu po lewej stronie a specyfikacja typu po prawej. Po prawej stronie nie piszemy wtedy nazwy „zmiennej”. Na przykład, we fragmencie poniżej, kolejne pary definicji aliasów są równoważne:

    typedef int TAB[3];
    using TAB = int[3];

    typedef int& (*FUN)(int&,double);
    using FUN = int& (*)(int&,double);

    typedef double* (&T)[3]
    using T = double* (&)[3]
Jak później zobaczymy, gdy będziemy mówić o szablonach, taka składnia jest bardziej elastyczna, pozwala bowiem definiować aliasy nazw dla całych rodzin typów (aliasy mogą być parametryzowane typami).

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59