6.1 Definiowanie złożonych typów danych

Przez typy „złożone” rozumiemy takie, o których można powiedzieć, że są złożeniami typów różnego rodzaju: na przykład tablica wskaźników, referencja do tablicy albo wskaźnik do wskaźnika do tablicy wskaźników itp. Określanie i zrozumienie tego rodzaju typów sprawia często wiele kłopotu nawet osobom dobrze znającym C/C++.

Definiowanie typów pochodnych może czasem prowadzić do skomplikowanych wyrażeń. Czym na przykład są x, y, z, f po następujących deklaracjach/definicjach:

    int tab[] = {1,2,3};
    int (&x)[3] = tab;
    int *y[3] = {tab,tab,tab};
    int *(&z)[3] = y;
    int &(*f)(int*,int&);
Linia 1 określa oczywiście, że tab jest typu 'trzyelementowa tablica zmiennych typu int', co w wyrażeniach w sposób naturalny konwertowane jest do typu int*. Pozostałe deklaracje mogą sprawiać kłopoty. Ogólne zasady są następujące:
 1. zaczynamy od nazwy deklarowanej zmiennej,
 2. patrzymy w prawo: jeśli jest tam nawias otwierający okrągły, to będzie to funkcja (odczytujemy liczbę i typ parametrów); jeśli będzie tam nawias otwierający kwadratowy, to będzie to tablica (odczytujemy rozmiar),
 3. jeśli po prawej stronie nic nie ma lub jest nawias okrągły zamykający, to przechodzimy na lewo i czytamy następne elementy kolejno od prawej do lewej aż do końca lub do napotkania nawiasu otwierającego,
 4. jeśli napotkaliśmy nawias okrągły otwierający, to wychodzimy z całego tego nawiasu i kontynuujemy znów od jego prawej strony,
 5. gwiazdkę ('*') czytamy jest wskaźnikiem do,
 6. ampersand ('&') czytamy jest referencją do,
 7. po odczytaniu liczby i typu parametrów funkcji dalszy ciąg procedury określa typ zwracany tej funkcji,
 8. po odczytaniu wymiaru tablicy dalszy ciąg procedury określa typ elementów tablicy.
Rozpatrzmy po kolei linijki naszego przykładu:


    int (&x)[3] = tab;
x jest: Ponieważ x jest referencją, musieliśmy od razu dokonać inicjalizacji — widać, że jest ona prawidłowa, bo tab właśnie jest trzyelementową tablicą int-ów.


    int *y[3] = {tab,tab,tab};
y jest: Tu nie musieliśmy od razu dokonywać inicjalizacji, ale ta której dokonaliśmy jest prawidłowa, bo tab standardowo jest konwertowana do typu int*. W tym przykładzie wszystkie elementy tablicy y wskazują na tę samą liczbę całkowitą, a mianowicie na pierwszy element tablicy tab.


    int *(&z)[3] = y;
z jest: Tu znów musieliśmy od razu dokonać inicjalizacji — do jej wykonania użyliśmy tablicy y z poprzedniego przykładu.


    int &(*f)(int*,int&);
f jest: O wskaźnikach do funkcji będziemy jeszcze mówić szczegółowo w rozdziale im poświęconym . Na razie przykład programu z powyższymi deklaracjami:


P30: dekl.cpp     Złożone deklaracje

   1. #include <iostream>
   2. 
   3. int& fun(int *k, int &m) {
   4.   return *k > m ? *k : m;
   5. }
   6. 
   7. int main() {
   8.   using std::cout; using std::endl;
   9.   int tab[]{1,2,3};
   10. 
   11.   int (&x)[3] = tab;
   12.   cout << "x[2]  = " << x[2]  << endl;
   13. 
   14.   int *y[3] = {tab,tab,tab};
   15.   cout << "y[2][0] = " << y[2][0] << endl;
   16. 
   17.   int *(&z)[3] = y;
   18.   cout << "z[2][0] = " << z[2][0] << endl;
   19. 
   20.   int &(*f)(int*,int&);
   21.   f = fun;
   22.   int v1 = f(&tab[1], tab[2]);      
   23.   int v2 = (*f)(&tab[1], tab[2]);     
   24.   cout << "v1   = " << v1   << endl;
   25.   cout << "v2   = " << v2   << endl;
   26. }

W świetle powyższych rozważań powinien być zrozumiały wynik

  x[2]  = 3
  y[2][0] = 1
  z[2][0] = 1
  v1   = 3
  v2   = 3
Zauważmy, że obie formy wywołania funkcji, z linii , są równoważne: f jest wskaźnikiem do funkcji, ale przy wywołaniu można, choć nie trzeba, używać operatora dereferencji (więcej szczegółów w rozdziale o wskaźnikach funkcyjnych ).

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59