12.6 Funkcje operujące na pamięci

Standardowa biblioteka w nagłówku cstring (lub string.h) dostarcza wielu funkcji użytecznych do manipulowania zawartością pamięci. Niektóre z nich to:

void* memcpy(void* target, const void* source, size_t len) —  kopiuje len bajtów od pozycji wskazywanej przez source do obszaru pamięci rozpoczynającego się od adresu w  target; zwraca target. Obszar źródłowy i docelowy nie mogą się przekrywać. Tak więc jeśli chcemy przekopiować tablicę liczb całkowitych tab o wymiarze size do nowo utworzonej tablicy t, możemy to zrobić tak

    int* t = new int[size];
    memcpy(t,tab,size*sizeof(int));

co jest dla długich tablic znaczenie szybsze niż kopiowanie w pętli element po elemencie.
Zauważmy, że kopiowanie jest „z prawa na lewo” —  pierwszy argument wskazuje miejsce przeznaczenia, a drugi obszar źródłowy!

void* memmove(void* target, const void* source, size_t len) —  jest podobna do memcpy, ale obszar docelowy może się częściowo pokrywać z obszarem źródłowym; jest wolniejsza od funkcji memcpy.

void* memchr(const void* str, int znak, size_t len) —  poszukuje bajtu (znaku) będącego najmłodszym bajtem argumentu znaklen bajtach poczynając od pozycji w pamięci wskazywanej przez str. Zwraca wskaźnik do znalezionego bajtu (znaku) lub wskaźnik pusty (NULL), jeśli poszukiwanie nie zakończyło się sukcesem.

int memcmp(const void* p, const void* q, size_t len) —  porównuje leksykograficznie pierwsze len bajtów ciągów bajtów rozpoczynających się na pozycjach wskazywanych przez pq; zwraca całkowitą wartość ujemną jeśli ciąg wskazywany przez p jest leksykograficznie wcześniejszy niż ciąg wskazywany przez q, 0 jeśli ciągi są identyczne, oraz całkowitą wartość dodatnią jeśli p jest leksykograficznie późniejsze niż q.

void* memset(void* p, int znak, size_t len) —  wypełnia len bajtów pamięci najmłodszym bajtem wartości znak poczynając od pozycji wskazywanej przez wskaźnik p. Zwraca p.

Poniższy prosty programik demonstruje użycie tych funkcji:


P91: rotate.cpp     Funkcje operujące na pamięci

   1. #include <iostream>
   2. #include <cstring>  // memcpy, memmove
   3. using namespace std;
   4. 
   5. template <typename T>
   6. T* rotate_left(T arr[], size_t size, size_t shift) {
   7. 
   8.   if ((shift %= size) == 0) return arr;     
   9. 
   10.   T* aux = new T[shift];
   11. 
   12.   memcpy(aux,arr,shift*sizeof(T));        
   13.   memmove(arr,arr+shift,(size-shift)*sizeof(T));
   14.   memcpy(arr+size-shift,aux,shift*sizeof(T));
   15. 
   16.   delete [] aux;
   17.   return arr;
   18. }
   19. 
   20. template <typename T>
   21. void writeArr(const char* mes, const T arr[], size_t size) {
   22.   cout << mes << ": " << "[ ";
   23.   for (size_t i = 0; i < size; ++i)
   24.     cout << arr[i] << " ";
   25.   cout << "]" << endl;
   26. }
   27. 
   28. int main() {
   29.   char arrc[] = {'a','b','c','d','e','f'};
   30.   writeArr("tab. znakow",arrc,6);
   31.   rotate_left(arrc,6,8);
   32.   writeArr("  rot. o 8",arrc,6);
   33.   rotate_left(arrc,6,1);
   34.   writeArr(" potem o 1",arrc,6);
   35. 
   36.   cout << endl;
   37. 
   38.   int arri[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
   39.   writeArr("tab. int'ow",arri,9);
   40.   rotate_left(arri,9,7);
   41.   writeArr("  rot. o 7",arri,9);
   42. }

Funkcja rotate_left przesuwa elementy tablicy o wymiarze sizeshift pozycji w lewo w taki sposób, że elementy „wychodzące” z lewej strony pojawiają się po prawej (rotacja). Aby zabezpieczyć się przed przypadkiem shift > size w linii  brana jest reszta z dzielenia shift przez size. W linii kopiujemy shift pierwszych elementów do tablicy pomocniczej, następnie przesuwamy pozostałe elementy w lewo za pomocą memmove, po czym wstawiamy (kopiujemy) zapamiętane elementy po prawej stronie tablicy (nie zapominając o usunięciu tablicy pomocniczej). Wydruk z tego programu:

  tab. znakow: [ a b c d e f ]
    rot. o 8: [ c d e f a b ]
   potem o 1: [ d e f a b c ]

  tab. int'ow: [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
    rot. o 7: [ 8 9 1 2 3 4 5 6 7 ]

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59