8.10 Instrukcje zaniechania i kontunuacji

Wewnątrz pętli (for, do...whilewhile) można użyć tzw. instrukcji kontynuacji continue. Oznacza ona zaniechanie wykonywania bieżącego obrotu najbardziej wewnętrznej pętli obejmującej tę instrukcję i przejście do jej następnego obrotu. W przypadku pętli for następną wykonywaną instrukcją będą zatem instrukcje wymienione w części inkrementującej, jeśli nie były pominięte. Innymi słowy, wszystkie instrukcje występujące w pętli po instrukcji continue traktowane są jak jedna instrukcja pusta.

W następującym programie funkcja sumaDod przegląda tablicę liczb i oblicza sumę (która wynosi 17) wszystkich elementów dodatnich — elementy ujemne są pomijane dzięki instrukcji continue z linii :


P52: sumadod.cpp     Instrukcja kontynuowania

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. int sumaDod(int *tab, int size) {
   5.   int suma = 0;
   6.   for (int i = 0; i < size; i++) {
   7.     if ( tab[i] <= 0 ) continue;  
   8.     suma += tab[i];
   9.   }
   10.   return suma;
   11. }
   12. 
   13. int main() {
   14.   int tab[] = { 1, -3, 5, -7, 2, 0, 9 };
   15.   int suma = sumaDod(tab,sizeof(tab)/sizeof(tab[0]));
   16.   cout << "Suma: " << suma << endl;
   17. }

Instrukcja zaniechania break przerywa wykonywanie najbardziej wewnętrznej pętli obejmującej tę instrukcję. Modyfikując poprzedni program, można następująco obliczyć sumę wszystkich elementów tablicy aż do napotkania elementu niedodatniego — po napotkaniu takiego elementu pętla jest przerywana i wszystkie następne elementy, i dodatnie i ujemne, są ignorowane (wynikiem jest 16):


P53: sumaazdo.cpp     Instrukcja zaniechania

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. int sumaazdo(int *tab, int size) {
   5.   int suma = 0;
   6.   for (int i = 0; i < size; i++) {
   7.     if ( tab[i] <= 0 ) break;   
   8.     suma += tab[i];
   9.   }
   10.   return suma;
   11. }
   12. 
   13. int main() {
   14.   int tab[] = { 1, 3, 5, 7, 0, 4, 9 };
   15.   int suma = sumaazdo(tab, sizeof(tab)/sizeof(tab[0]));
   16.   cout << "Suma: " << suma << endl;
   17. }

W linii  pętla jest przerywana, jeśli napotkany został element zerowy lub ujemny.

Instrukcja break powoduje też zakończenie wykonywania instrukcji switch, o czym wspomnieliśmy przy okazji omawiania tej instrukcji (rozdz. w rozdziale o instrukcji switch ). Instrukcja continue oczywiście nie miałaby dla instrukcji wyboru sensu, gdyż nie jest ona w ogóle instrukcją iteracyjną wykonywaną cyklicznie (pętlą).

Uwaga dla znających Javę: w tym języku obie instrukcje —  breakcontinue — mają formę „z etykietą”. Takiej formy w C/C++ nie ma.

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59