8.8 Instrukcja wyboru (switch)

Instrukcja wyboru (ang. switch statement) w zasadzie zawsze może być zastąpiona instrukcjami warunkowymi, ale czasem czytelniej jest użyć właśnie instrukcji wyboru (co może być też efektywniejsze). Jej najbardziej ogólna postać to:

    switch (wyr_calk) {
      case stala1: lista1
      case stala2: lista2
      // ...
      dafault: lista
    }
gdzie wyr_calk jest wyrażeniem o wartości całkowitej, stala1, stala2, ..., są wyrażeniami stałymi o wartości całkowitej, a  lista1, lista2, ..., są listami instrukcji (być może pustymi). Wyrażeniem stałym całkowitym może być tu liczba podana w postaci literału, nazwa całkowitej zmiennej constexpr lub wyrażenie całkowite składające się z tego typu podwyrażeń. Liczba fraz case może być dowolna. Stałe występujące w każdej z fraz case muszą być różne. Listy instrukcji mogą też być puste. Fraza default jest opcjonalna: jeśli występuje, to może wystąpić tylko raz, choć niekoniecznie na końcu.

Najpierw obliczane jest wyr_calk. Następnie, jeśli obliczona wartość jest równa wartości którejś ze stałych stala1, stala2, ..., to wykonywane są instrukcje ze wszystkich list instrukcji, poczynając od listy we frazie case odpowiadającej tej stałej. A więc wykonywane są nie tylko instrukcje z listy w znalezionej frazie case, ale również ze wszystkich dalszych list!

Jeśli żadna ze stałych stala1, stala2, ..., nie jest równa wartości wyr_calk, a fraza default istnieje, to wykonywane są wszystkie instrukcje poczynając od tych we frazie default. Jeśli natomiast żadna ze stałych stala1, stala2, ..., nie jest równa wyr_calk, a fraza default nie istnieje, to wykonanie całej instrukcji wyboru uznaje się za zakończone.

Dowolną z instrukcji może być instrukcja zaniechania break. Jeśli sterowanie przejdzie przez tę instrukcję, to wykonanie całej instrukcji wyboru kończy się; podobnie będzie po napotkaniu return czy goto.


Instrukcję wyboru zilustrowano w poniższym programie; funkcja sw powoduje wypisanie różnej liczby gwiazdek w zależności od wartości argumentu: cztery gwiazdki dla argumentu 1, dwie dla argumentu 5, zero dla argumentu 2 lub 3 i trzy gwiazdki dla każdej innej wartości argumentu.


P47: switch.cpp     Instrukcja wyboru 1

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. void g( ) {
   5.   cout << '*';
   6. }
   7. 
   8. void sw(int k) {
   9.   cout << k << ": ";
   10.   switch ( k ) {
   11.     default: g( );          
   12.     case 5: g( ); g( );       
   13.     case 3:
   14.     case 2: break;          
   15.     case 1: g( ); g( ); g( ); g( );
   16.   }
   17.   cout << endl;
   18. }
   19. 
   20. int main() {
   21.   sw(9);
   22.   sw(5);
   23.   sw(4);
   24.   sw(3);
   25.   sw(2);
   26.   sw(1);
   27.   sw(0);
   28. }

Działanie programu widać z wyników

  9: ***
  5: **
  4: ***
  3:
  2:
  1: ****
  0: ***
Zauważmy, że dla argumentów różnych od 1, 2, 3, 5 sterowanie przechodzi do instrukcji występującej we frazie default (linia ) i przechodzi następnie do instrukcji we frazach case odpowiadających wartościom 5, 3 i 2. Dopiero w linii  napotykana jest instrukcja break, która kończy wykonywanie całej instrukcji wyboru. Dlatego drukowane są wtedy trzy gwiazdki: jedna w linii  i dwie w linii  programu.

Fraza default wcale nie musi, jak widać z programu, występować na końcu.

Jeśli jedną z instrukcji jest instrukcja return, to przejście przez nią sterowania spowoduje oczywiście również zakończenie wykonywania instrukcji wyboru i zakończenie wykonywania funkcji w której występuje. Funkcja hexVal w poniższym programie wyznacza wartość liczbową odpowiadającą cyfrze szesnastkowej podanej w postaci znaku lub dostarcza -1, jeśli podany znak nie odpowiada żadnej cyfrze szesnastkowej:


P48: hex.cpp     Instrukcja wyboru (2)

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. int hexVal(char c) {
   5.   switch ( c ) {
   6.     case '0': case '1': case '2':  
   7.     case '3': case '4': case '5':
   8.     case '6': case '7': case '8':
   9.     case '9':
   10.       return c - '0';       
   11. 
   12.     case 'a': case 'b': case 'c':
   13.     case 'd': case 'e':
   14.     case 'f':
   15.       return 10 + c - 'a';    
   16. 
   17.     case 'A': case 'B': case 'C':
   18.     case 'D': case 'E':
   19.     case 'F':
   20.       return 10 + c - 'A';    
   21. 
   22.     default: return -1;       
   23.   }
   24. }
   25. 
   26. int main() {
   27.   cout << "A = " << hexVal('A') << endl
   28.      << "f = " << hexVal('f') << endl
   29.      << "9 = " << hexVal('9') << endl
   30.      << "b = " << hexVal('b') << endl
   31.      << "Z = " << hexVal('Z') << endl;
   32. }

W linii i trzech następnych zgrupowanych jest wiele fraz case pustych, z wyjątkiem ostatniej, która zawiera instrukcję return. Dzięki temu zawsze, gdy argumentem funkcji jest znak odpowiadający którejś z cyfr, sterowanie dojdzie do linii  zwracając właściwą wartość (bo liczbowo zmienna c ma wartość kodu ASCII odpowiedniej cyfry; odejmując kod ASCII znaku '0' otrzymamy wartość liczbową znaku c). Podobnie dla dowolnej małej litery odpowiadającej którejś z cyfr szesnastkowych sterowanie dojdzie do linii , a dla dużej litery — do linii . Jeśli znak nie odpowiada żadnej cyfrze szesnastkowej, wejdziemy do frazy default i zwrócona zostanie w linii wartość -1. Wynik tego programu:

  A = 10
  f = 15
  9 = 9
  b = 11
  Z = -1

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59