8.7 Instrukcja warunkowa

Instrukcja warunkowa (ang. conditional statement) występuje w dwóch postaciach.

Prostsza to

    if ( b ) instr
gdzie b jest wyrażeniem o wartości logicznej, a  instr jest instrukcją. Pamiętamy przy tym, o czym już mówiliśmy, że w C/C++ również liczbowe wartości całkowite i wskaźnikowe mogą być traktowane jako wartości logiczne — cokolwiek różnego od zera jest traktowane jako true, a wartość zerowa jako false. Opracowanie instrukcji warunkowej w tej formie polega na obliczeniu wartości b a następnie: Zauważmy, że składnia mówi o jednej instrukcji instr. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania (lub zaniechania wykonania) większej liczby instrukcji, to należy ująć je w nawiasy klamrowe, tak aby uczynić z nich jedną instrukcję złożoną (grupującą): np. wykonanie następującego fragmentu
    if ( s != 0 )
      cerr << "Cos nie w porzadku! Konczymy." << endl;
      exit(1);
spowoduje zawsze zakończenie programu, bo instrukcja exit nie jest wcale „pod ifem”! Powinniśmy raczej napisać
    if ( s != 0 ) {
      cerr << "Cos nie w porzadku! Konczymy." << endl;
      exit(1);
    }

Innym często popełnianym błędem jest stawianie średnika zaraz za zamknięciem nawiasu okrągłego w instrukcji warunkowej

    if ( s != 0 );
    {
      cerr << "Cos nie w porzadku! Konczymy." << endl;
      exit(1);
    }
Zauważmy, że kompilacja powyższego fragmentu powiedzie się. Po if (...) jest tu instrukcja, zgodnie ze składnią — jest nią mianowicie instrukcja pusta (średnik). Natomiast instrukcja grupująca, która po niej występuje, nie jest już „pod ifem” i wykona się zawsze, niezależnie od prawdziwości warunku ' s != 0'.

Inna pułapka związana jest z faktem, że w C/C++, jak mówiliśmy w rozdziale o typie logicznym , wartość całkowita jest traktowana jak wartość logiczna: false odpowiada wartości zerowej, true każdej innej. Powoduje to niestety częste błędy (które w Javie zostałyby wychwycone przez kompilator). Na przykład, jeśli ab są zmiennymi całkowitymi, to wartością przypisania ' a=b' jest, zgodnie z zasadą obowiązującą zresztą i w Javie, wartość lewej strony po przypisaniu, czyli wartość b. I to ona zostanie zinterpretowana jako wartość logiczna wyrażenia a=b w instrukcji

    if ( a = b ) instr     // prawdopodobnie źle !!
choć zwykle intencją programisty było raczej porównanie: sprawdzenie, czy wartość a jest czy nie jest równa wartości b. Jeśli tak, to powinna tu być użyta forma a==b.


Druga forma instrukcji warunkowej to

    if ( b ) instr1
    else   instr2
gdzie, jak poprzednio, b jest wyrażeniem o wartości logicznej a  instr1instr2 są instrukcjami — prostymi lub złożonymi. Opracowanie instrukcji warunkowej w tej formie polega na obliczeniu wartości b, a następnie: I znów składnia mówi o jednej instrukcji instr1 i jednej instrukcji instr2. Jeśli zachodzi potrzeba użycia kilku instrukcji,to należy, jak poprzednio, zastosować instrukcję grupującą.

Każda z instrukcji instr1instr2 może z kolei też być instrukcją warunkową. Obowiązuje przy tym zasada, że frazie else odpowiada zawsze najbliższa poprzedzająca ją fraza if, po której nie było jeszcze frazy else i która jest zawarta w tym samym bloku na tym samym poziomie zagnieżdżenia co ta fraza else. Na przykład

    if ( b1 ) instr0 else if ( b2 ) instr1 if ( b3 ) instr2
    else instr3 else instr4
jest równoważne
    if ( b1 )      // 1
      instr0
    else        // 1
      if ( b2 ) {   // 2
        instr1
        if ( b3 )  // 3
          instr2
        else    // 3
          instr3
      }
      else      // 2
        instr4
gdzie tymi samymi liczbami w komentarzach oznaczone są odpowiadające sobie frazy ifelse.

Inny przykład:

   1.   if ( val >= 0 )
   2.   {
   3.     if ( val > 9 ) cout << "Za duzo" << endl;
   4.   }
   5.   else
   6.     cout << "Za malo!" << endl;
Zauważmy, że w powyższym przykładzie konieczne było ujęcie instrukcji z linii trzeciej w blok, mimo że jest to jedyna instrukcja „pod ifem” z linii pierwszej. Gdybyśmy tego nie uczynili, fraza else z linii 5 zostałaby zinterpretowana jako para do frazy if z linii 3, a nie do if z linii pierwszej!

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59