5.6 Tablice typu std::array

Od wersji standardu C++11 istnieje w bibliotece standardowej specjalny typ danych std::array (z nagłówka array). Właściwie, jak się przekonamy, jest to tzw. szablon klasy. Na razie wystarczy nam wiedzieć, że zamiast tworzyć „normalne” tablice w stylu C, możemy tworzyć obiekty klasy array<Typ,size>, gdzie Typ jest typem elementów tablicy, a  size jest jej wymiarem. W dalszym ciągu podany wymiar musi być stałą kompilacji. Zmiennej tego typu można używać tak jak tablicy, poprzez indeksowanie. Również inicjowanie wygląda podobnie jak dla zwykłych tablic; na przykład

   1. #include <iostream>
   2. #include <array>
   3. int main() {
   4.   std::array<double,5> a1;
   5.   std::array<int,3>  a2{1,2,3};
   6.   for (int i = 0; i < 5; ++i) a1[i] = i+0.5;
   7.   for (int i = 0; i < 5; ++i) std::cout << a1[i] << " ";
   8.   std::cout << std::endl;
   9.   for (int i = 0; i < 3; ++i) std::cout << a2[i] << " ";
   10.   std::cout << std::endl;
   11. }
drukuje
  0.5 1.5 2.5 3.5 4.5
  1 2 3
Tablice tego typu mają jednak szereg zalet w stosunku do zwykłych tablic. Przede wszystkim są obiektami i „znają” swój wymiar, również wtedy, kiedy zostaną wysłane do funkcji jako argument. Można ten wymiar uzyskać poprzez wywołanie metody na rzecz takiego obiektu: arr.size() (linia  w przykładzie poniżej), albo poprzez wywołanie bibliotecznej funkcji: std::size(arr) (linia ), gdzie arr jest taką tablicą. Jak widzimy w przykładzie, to będzie działać również dla tablicy przesłanej do funkcji (w tym przypadku funkcji printArray). Do poszczególnych elementów można się odwoływać poprzez indeks, jak to już widzieliśmy, albo poprzez metodę: arr.at() (linia ):


P28: Arrays.cpp     Tablice typu std::array

   1. #include <array>
   2. #include <cstddef>  // size t
   3. #include <iostream>
   4. #include <string>
   5. using std::array; using std::cout;
   6. 
   7. void printArray(const array<int,8>& a) {
   8.   cout << "Version <int,EIGHT>: "
   9.      << "a.size() = " << a.size() << "\n";     
   10.   for (const auto& e : a) cout << e << " ";     
   11.   cout << "\n";
   12. }
   13. 
   14. template <typename E, std::size_t SIZE>
   15. void printArray(const array<E,SIZE>& a) {
   16.   cout << "Template version: "
   17.      << "std::size(a) = " << std::size(a) << "\n"; 
   18.   for (std::size_t i = 0; i < a.size(); ++i)
   19.     cout << a.at(i) << " ";            
   20.   cout << "\n";
   21. }
   22. 
   23. int main() {
   24.   array<int,8> ai{1,2,3,4,5};
   25.   for (auto& e : ai) ++e;              
   26.   printArray(ai);
   27. 
   28.   array<std::string,5> as{"K","L","M","D"};
   29.   for (auto& e : as) e += "!";
   30.   printArray(as);
   31. }

Przykład ilustruje też kilka elementów, których jeszcze nie znamy. Forma pętli (na przykład w liniach ) jest charakterystyczna dla kolekcji z biblioteki standardowej — omówimy ją w rozdziale o pętlach . Z kolei druga forma funkcji printArray jest tak naprawdę szablonem — dzięki temu może działać dla tablic o różnych typach elementów i o różnych rozmiarach. Więcej o tym w rozdziale o szablonach .

Program drukuje

  Version <int,EIGHT>: a.size() = 8
  2 3 4 5 6 1 1 1
  Template version: std::size(a) = 5
  K! L! M! D! !
Może się zdarzyć, że tablicę typu std::array chcemy wysłać do funkcji, która oczekuje zwykłej tablicy (czyli właściwie wskaźnika). Można to łatwo zrobić poprzez wywołanie arr.data(), które zwraca te same dane jako wskaźnik do „zwykłej” C-tablicy.

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59