3.3 Predefiniowane nazwy (makra) preprocesora

Jak wspominaliśmy, każdy preprocesor związany z kompilatorem C++ definiuje makro __cplusplus, a związany z kompilatorem czystego, standardowego C nazwę __STDC__. Nie są to jedyne takie predefiniowane makra.

Niezależnie od platformy powinny zawsze być zdefiniowane niektóre nazwy (makra) — na początku i końcu występują zwykle podwójne podkreślniki. Nazwy te mają przypisane wartości, którymi zostanie zastąpione każde ich wystąpienie w tekście programu :

__LINE__
: numer aktualnej linii programu w postaci stałej całkowitej;
__FILE__
: napis zawierający nazwę pliku źródłowego;
__DATE__
: napis zawierający datę kompilacji;
__TIME__
: napis zawierający godzinę kompilacji;
__FUNCTION__
: napis zawierający nazwę funkcji w której makro zostało użyte.
Ostanie makro (__FUNCTION__) formalnie nie jest standardowe, ale zwykle jest zaimplementowane. Przykład użycia tych predefiniowanych nazw znajdujemy w poniższym programiku:


P9: dataczas.cpp     Predefiniowane nazwy preprocesora

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. int main() {
   5.   cout << "Plik:  " << __FILE__   << endl
   6.      << "Data:  " << __DATE__   << endl
   7.      << "Linia:  " << __LINE__   << endl
   8.      << "Czas:  " << __TIME__   << endl
   9.      << "Funkcja: " << __FUNCTION__ << endl;
   10. }

którego kompilacja i uruchomienie miało następujący przebieg:

  cpp> gpp dataczas.cpp
  cpp> ./a.out
  Plik:  dataczas.cpp
  Data:  Jul 10 2017
  Linia:  7
  Czas:  23:04:34
  Funkcja: main

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59