14.10 Pola bitowe

Składowymi klas mogą być też pola bitowe. Są to składowe klasy o długości wyrażonej w bitach. Ich wartościami są liczby całkowite zapisane (w układzie dwójkowym) w zadeklarowanej ilości bitów. Oczywiście wynika z tego, że zakres tych wartości zależy od zadeklarowanej ilości bitów. Na przykład, deklarując pole bitowe bez znaku o długości 3, możemy tam zapisywać dane całkowite z zakresu [0, 7], bo istnieje osiem zero-jedynkowych kombinacji trzech bitów:

   7  6   5   4   3  2   1   0
  111 110  101  100  011 010  001  000
Można deklarować pola bitowe tylko typu int: ze znakiem (signed) lub bez znaku(unsigned) — podobnie jak dla normalnych typów całkowitych. Liczbę bitów przeznaczonych dla danego pola deklarujemy po dwukropku; na przykład po
    struct A {
      unsigned kolor : 4;
      // ...
    };
w klasie A istnieje składowa kolor będąca polem bitowym bez znaku o długości czterech bitów. Można zatem tej składowej przypisywać wartości z zakresu [0, 15]. Dlaczego nie użyliśmy zwykłego typu int bez określania ilości bitów? Otóż chodzi o to, że jeśli w klasie występuje kilka pól bitowych, kompilator zadba o to, aby je wszystkie upakować jak najgęściej. Jeśli zatem w klasie mamy pola bitowe o długościach 4, 7 i 3, to, ponieważ jedna liczba typu int zajmuje 32 bity, wszystkie zmieszczą sie w jednym int'cie! Uzyskujemy zatem oszczędność pamięci i mamy możliwość kodowania kilku różnych informacji w pojedynczej fizycznie danej.

W poniższym przykładzie definiujemy klasę opisującą rodzaj czcionki: w polach bitowych przechowujemy informację o kroju, wadze i kolorze czcionki:


P111: polbit.cpp     Pola bitowe

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. class Czcionka {
   5.   unsigned kroj : 3;
   6.   unsigned waga : 1;
   7.   unsigned kolor : 2;
   8. public:
   9.   enum Kroj { HELVETICA, TIMES, ARIAL,   
   10.          COURIER, BOOKMAN, SYMBOL};
   11.   enum Waga { NORMAL, BOLD };
   12.   enum Kolor { BLACK, RED, GREEN, BLUE };
   13. 
   14.   Czcionka(Kroj kroj, Waga waga, Kolor kolor) {
   15.     this->kroj = kroj;
   16.     this->waga = waga;
   17.     this->kolor = kolor;
   18.   }
   19. 
   20.   void opis() {
   21.     cout << "Kroj nr " << kroj << "; Waga nr "
   22.        << waga << "; Kolor nr " << kolor << endl;
   23.   }
   24. };
   25. 
   26. int main() {
   27.   Czcionka tytul(Czcionka::ARIAL, Czcionka::BOLD,
   28.                    Czcionka::RED);
   29.   Czcionka tekst(Czcionka::TIMES, Czcionka::NORMAL,
   30.                    Czcionka::BLACK);
   31.   Czcionka greka(Czcionka::SYMBOL, Czcionka::BOLD,
   32.                    Czcionka::BLUE);
   33.   tytul.opis();
   34.   tekst.opis();
   35.   greka.opis();
   36.   cout << "Rozmiar obiektu: " << sizeof(Czcionka) << endl;
   37. }

Pole przewidziane dla wyboru kroju ma długość trzech bitów, a więc może przyjmować wartości od 0 do 7. Tym wartościom nadaliśmy dla wygody nazwy za pomocą wyliczenia Kroj (). W ten sposób użytkownik klasy nie musi pamiętać, jakie liczby zostały przypisane poszczególnym krojom — może się do nich odnosić poprzez ich czytelne nazwy. Podobnie postąpiliśmy dla wagi (jeden bit, a więc dwie możliwości odpowiadające liczbom 0 i 1) i koloru (dwa bity, a więc cztery możliwości: 0, 1, 2 i 3). Wydruk z tego programu

  Kroj nr 2; Waga nr 1; Kolor nr 1
  Kroj nr 1; Waga nr 0; Kolor nr 0
  Kroj nr 5; Waga nr 1; Kolor nr 3
  Rozmiar obiektu: 4
przekonuje nas, że rozmiar obiektu wynosi cztery bajty, a więc kompilator upakował wszystkie trzy pola w jednym int'cie. Ponieważ kilka pól bitowych może być upakowanych przez kompilator w obszarze jednej liczby całkowitej typu int w sposób trudny do przewidzenia, nie ma sensu stosowanie do składowych bitowych operatora wyłuskania adresu (' &'), a zatem i wskaźników.

Pola takie nie mogą być składowymi statycznymi.

Biblioteka standardowa C++ dostarcza klasę (a właściwie szablon klasy) bitset, która zapewnia funkcjonalność pól bitowych, a zawiera wygodny interfejs dla użytkownika i efektywną implementację. Tam, gdzie to możliwe, należy zatem korzystać z tej klasy, a nie z pól bitowych.

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59