12.4 Dynamiczne tablice wielowymiarowe

Pokazaliśmy, jak można dynamicznie alokować pamięć na tablice jednowymiarowe lub wielowymiarowe, ale takie w których tylko jeden, mianowicie pierwszy, wymiar nie jest z góry znany. Często jednak zachodzi potrzeba dynamicznego tworzenia tablic wielowymiarowych, na przykład dwuwymiarowych, ale takich, w których wszystkie wymiary są określane dynamicznie w trakcie wykonania programu. Pokażemy teraz jeden ze sposobów, w jaki można to zadanie zrealizować.

Załóżmy, że chcemy zaalokować miejsce na tablicę liczb typu double o wymiarach 2×3. Chcielibyśmy odnosić się do tej tablicy za pomocą normalnej składni z użyciem indeksów w nawiasach kwadratowych. Na przykład m[1][2] powinno oznaczać element z wiersza drugiego i kolumny trzeciej — indeksy liczymy jak zwykle od zera — tablicy (macierzy) m.

Co oznacza m[1][2]? Wiemy, że jest to skrócony zapis wyrażenia ' *(m[1] + 2)' (patrz rozdział o arytmetyce wskaźników ). Zatem m[1] musi być wskaźnikiem typu double*. A zatem m jest tablicą wskaźników, której kolejne elementy wskazują na początki kolejnych wierszy. A co to jest m[1]? To z kolei ' *(m + 1)'; skoro wartością tego wyrażenia ma być wskaźnik typu double*, to samo m musi być wskaźnikiem do wskaźnika, a więc mieć typ double**.

Możemy to przedstawić na rysunku:

Image matrix
W górnym rzędzie mamy sześć elementów naszej tablicy liczb typu double. Liczby wewnątrz prostokątów oznaczają wartości tych elementów, tu przykładowo 1.5, 2.5 itd. Na prawo podane są nazwy zmiennych będących elementami tej tablicy. Poniżej podaliśmy przykładowe adresy kolejnych elementów — odległe od siebie o osiem, bo liczby typu double zajmują zwykle osiem bajtów (uwaga: w układzie szesnastkowym, w którym zwykle podaje się adresy, 3816 +816 = 4016, co w układzie dziesiętnym jest równoważne 56 + 8 = 64). Górny rząd zatem reprezentuje naszą dwuwymiarową tablicę w postaci „wypłaszczonej”; w ciągłym obszarze pamięci po kolei umieszczone są kolejne wiersze tablicy.

W rzędzie środkowym mamy dwuelementową tablicę wskaźników. Wartościami są adresy początków wierszy właściwej tablicy liczb. Elementy tej tablicy, jako wskaźniki, są czterobajtowe (lub ośmiobajtowe na platformie 64-bitowej): adresy kolejnych elementów odległe są zatem o cztery bajty.

W dolnym rzędzie mamy pojedynczą zmienną m, której wartością jest z kolei adres tablicy ze środkowego rzędu, a więc adres tablicy wskaźników typu double*. Zatem jest to wskaźnik do wskaźnika: typ m to double**.

Zobaczmy, jak można to zrealizować w programie:


P89: matrix2dim.cpp     Dynamiczna tablica dwuwymiarowa

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. double** allocMatrix2D(size_t,size_t);
   5. void   deleteMatrix2D(double**&);
   6. 
   7. int main() {
   8. 
   9.   size_t dim1 = 2, dim2 = 3; // NIE stałe!
   10. 
   11.    // alokowanie
   12.   double** matrix2d = allocMatrix2D(dim1,dim2);   
   13. 
   14.    // wpisywanie wartości
   15.   for (size_t i = 0; i < dim1; ++i)         
   16.     for (size_t j = 0; j < dim2; ++j)
   17.       matrix2d[i][j] = 3*i+j+1.5;
   18. 
   19.    // drukowanie
   20.   for (size_t i = 0; i < dim1; ++i) {
   21.     for (size_t j = 0; j < dim2; ++j)
   22.       cout << matrix2d[i][j] << " ";
   23.     cout << endl;
   24.   }
   25. 
   26.    // usuwanie
   27.   deleteMatrix2D(matrix2d);             
   28. }
   29. 
   30. double** allocMatrix2D(size_t dim1, size_t dim2) {  
   31.   double** matrix2d = new double*[dim1];
   32.   double* dumm   = new double[dim1*dim2];
   33. 
   34.   for (size_t i = 0; i < dim1; ++i)
   35.     matrix2d[i] = dumm + i*dim2;
   36. 
   37.   return matrix2d;
   38. }
   39. 
   40. void deleteMatrix2D(double**& matrix2d) {       
   41.   delete [] matrix2d[0];
   42.   delete [] matrix2d;
   43.   matrix2d = 0;
   44. }

Dwywymiarowa tablica (macierz) jest tworzona przez funkcję allocMatrix2D (). Zmienne dim1dim2 oznaczają wymiary tablicy: dim1 jest liczbą wierszy, dim2 liczbą kolumn.

Najpierw tworzymy zmienną matrix2d typu double** i wpisujemy tam adres zaalokowanej tablicy wskaźników typu double*. Liczba tych wskaźników odpowiada liczbie wierszy w macierzy. Na rysunku zmienna m odpowiada zmiennej macierz2d, a tablica ze środkowego rzędu odpowiada tablicy wskaźników wskazywanej przez matrix2d.

Następnie tworzymy właściwą tablicę liczb. Ich ilość to iloczyn wymiarów. Adres zawarty w  dumm to adres początku tej tablicy (na rysunku jest to adres 0x30).

Teraz w pętli wypełniamy tablicę wskaźników ze środkowego rzędu na rysunku: do kolejnych elementów wpisujemy adresy początków wierszy tablicy liczb. Są one od siebie odległe o tyle wielokrotności długości jednej zmiennej typu double, ile wynosi liczba kolumn (u nas jest to dim2), czyli jak długi jest jeden wiersz.

Do funkcji wywołującej zwracamy wartość zmiennej matrix2d, która może być używana zgodnie ze składnią macierzową.

W programie głównym używamy tej macierzy: wpisujemy wartości i drukujemy testowe wyniki

  1.5 2.5 3.5
  4.5 5.5 6.5
Po użyciu naszej macierzy, w linii  usuwamy ją wywołując funkcję deleteMatrix2d (). W funkcji tej musimy wywołać operator delete dwa razy, bo tyle razy użyliśmy operatora new konstruując macierz. Najpierw zwalniamy tablicę liczb — jej adres to adres początku pierwszego wiersza (o numerze 0), a zatem jest to adres zawarty w  macierz2d[0]. Potem zwalniamy tablicę wskaźników wskazywaną przez macierz2d. Kolejność jest tu istotna: gdybyśmy usunęli najpierw tablicę wskaźników, to do tablicy liczb nie mielibyśmy już dostępu. Na zakończenie zerujemy na wszelki wypadek wskaźnik macierz2d. Przesłaliśmy go do funkcji przez referencję, aby to wyzerowanie było skuteczne również w funkcji wywołującej.

W podobny sposób można budować tablice więcej niż dwuwymiarowe. Na przykład poniższy program pokazuje, jak można to zrobić dla macierzy dwu-, trzy- i czterowymiarowych (tym razem są to macierze liczb całkowitych):


P90: macierze.cpp     Dynamiczne tablice wielowymiarowe

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. int**  allocMatrix2D(int,int);
   5. void  deleteMatrix2D(int**&);
   6. 
   7. int*** allocMatrix3D(int,int,int);
   8. void  deleteMatrix3D(int***&);
   9. 
   10. int**** allocMatrix4D(int,int,int,int);
   11. void  deleteMatrix4D(int****&);
   12. 
   13. int main() {
   14.   int dim1 = 7, dim2 = 9, dim3 = 12, dim4 = 5;
   15. 
   16.   // Macierze dwuwymiarowe //////////////////
   17. 
   18.   // alokowanie
   19.   int** matrix2d = allocMatrix2D(dim1,dim2);
   20. 
   21.   // test
   22.   for ( int i = 0; i < dim1; i++ )
   23.     for ( int j = 0; j < dim2; j++ )
   24.       matrix2d[i][j] = i+j+2;
   25. 
   26.   cout << "Macierz dwuwymiarowa" << endl
   27.      << " Element srodkowy: "
   28.      << matrix2d[dim1/2][dim2/2] << endl
   29.      << "   Powinno byc : "
   30.      << dim1/2 + dim2/2 +2 << endl;
   31.   cout << " Element ostatni : "
   32.      << matrix2d[dim1-1][dim2-1] << endl
   33.      << "   Powinno byc : "
   34.      << dim1 + dim2 << endl << endl;
   35. 
   36.   // usuwanie
   37.   deleteMatrix2D(matrix2d);
   38. 
   39.   // Macierze trzywymiarowe ///////////////////////
   40. 
   41.   // alokowanie
   42.   int*** matrix3d = allocMatrix3D(dim1,dim2,dim3);
   43. 
   44.   // test
   45.   for ( int i = 0; i < dim1; i++ )
   46.     for ( int j = 0; j < dim2; j++ )
   47.       for ( int k = 0; k < dim3; k++ )
   48.         matrix3d[i][j][k] = i+j+k+3;
   49. 
   50.   cout << "Macierz trzywymiarowa" << endl
   51.      << " Element srodkowy: "
   52.      << matrix3d[dim1/2][dim2/2][dim3/2] << endl
   53.      << "   Powinno byc : "
   54.      << dim1/2 + dim2/2 + dim3/2 + 3 << endl;
   55.   cout << " Element ostatni : "
   56.      << matrix3d[dim1-1][dim2-1][dim3-1] << endl
   57.      << "   Powinno byc : "
   58.      << dim1 + dim2 + dim3 << endl << endl;
   59. 
   60.   // usuwanie
   61.   deleteMatrix3D(matrix3d);
   62. 
   63.   // Macierze czterowymiarowe ///////////////////////////
   64. 
   65.   // alokowanie
   66.   int**** matrix4d = allocMatrix4D(dim1,dim2,dim3,dim4);
   67. 
   68.   // test
   69.   for ( int i = 0; i < dim1; i++ )
   70.     for ( int j = 0; j < dim2; j++ )
   71.       for ( int k = 0; k < dim3; k++ )
   72.         for ( int m = 0; m < dim4; m++ )
   73.           matrix4d[i][j][k][m] = i+j+k+m+4;
   74. 
   75.   cout << "Macierz czterowymiarowa" << endl
   76.      << " Element srodkowy: "
   77.      << matrix4d[dim1/2][dim2/2][dim3/2][dim4/2]
   78.      << endl << "   Powinno byc : "
   79.      << dim1/2 + dim2/2 + dim3/2 + dim4/2 + 4 << endl;
   80.   cout << " Element ostatni : "
   81.      << matrix4d[dim1-1][dim2-1][dim3-1][dim4-1]
   82.      << endl << "   Powinno byc : "
   83.      << dim1 + dim2 + dim3 + dim4 << endl << endl;
   84. 
   85.   // usuwanie
   86.   deleteMatrix4D(matrix4d);
   87. }
   88. 
   89. int** allocMatrix2D(int dim1, int dim2) {
   90.   int** matrix2d = new int*[dim1];
   91.   int* dumm   = new int[dim1*dim2];
   92.   for ( int i = 0; i < dim1; i++ )
   93.     matrix2d[i] = dumm + i*dim2;
   94.   return matrix2d;
   95. }
   96. 
   97. void deleteMatrix2D(int**& matrix2d) {
   98.   delete [] matrix2d[0];
   99.   delete [] matrix2d;
  100.   matrix2d = 0;
  101. }
  102. 
  103. int*** allocMatrix3D(int dim1, int dim2, int dim3) {
  104.   int*** matrix3d = new int**[dim1];
  105.   int** dumm   = new int*[dim1*dim2];
  106.   int*  d    = new int[dim1*dim2*dim3];
  107.   for ( int i = 0; i < dim1; i++ ) {
  108.     matrix3d[i] = dumm + i*dim2;
  109.     for ( int j = 0; j < dim2; j++ )
  110.       dumm[i*dim2+j] = d + (i*dim2+j)*dim3;
  111.   }
  112.   return matrix3d;
  113. }
  114. 
  115. void deleteMatrix3D(int***& matrix3d) {
  116.   delete [] matrix3d[0][0];
  117.   delete [] matrix3d[0];
  118.   delete [] matrix3d;
  119.   matrix3d = 0;
  120. }
  121. 
  122. int**** allocMatrix4D(int dim1,int dim2,int dim3,int dim4) {
  123.   int**** matrix4d = new int***[dim1];
  124.   int*** dumm   = new int**[dim1*dim2];
  125.   int**  dum   = new int*[dim1*dim2*dim3];
  126.   int*  d    = new int[dim1*dim2*dim3*dim4];
  127.   for ( int i = 0; i < dim1; i++ ) {
  128.     matrix4d[i] = dumm + i*dim2;
  129.     for ( int j = 0; j < dim2; j++ ) {
  130.       dumm[i*dim2+j] = dum + (i*dim2+j)*dim3;
  131.       for ( int k = 0; k < dim3; k++ )
  132.         dum[(i*dim2+j)*dim3+k] =
  133.           d + ((i*dim2+j)*dim3+k)*dim4;
  134.     }
  135.   }
  136.   return matrix4d;
  137. }
  138. 
  139. void deleteMatrix4D(int****& matrix4d) {
  140.   delete [] matrix4d[0][0][0];
  141.   delete [] matrix4d[0][0];
  142.   delete [] matrix4d[0];
  143.   delete [] matrix4d;
  144.   matrix4d = 0;
  145. }

Zasada tworzenia i usuwania tablic wielowymiarowych jest podobna do tej, którą omówiliśmy dla macierzy dwuwymiarowych, choć konstrukcje, jak widać, stają się szybko niepokojąco „wielopiętrowe”... Wynik tego programu to:

  Macierz dwuwymiarowa
   Element srodkowy: 9
     Powinno byc : 9
   Element ostatni : 16
     Powinno byc : 16

  Macierz trzywymiarowa
   Element srodkowy: 16
     Powinno byc : 16
   Element ostatni : 28
     Powinno byc : 28

  Macierz czterowymiarowa
   Element srodkowy: 19
     Powinno byc : 19
   Element ostatni : 33
     Powinno byc : 33

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59