11.13 Funkcje lambda

Nowy standard (C++11) wprowadza możliwość definiowania tzw. funkcji lambda. Są to anonimowe funkcje, które można definiować lokalnie. Składnia jest następująca:
    [ domknięcie ] ( parametry ) -> typ_zwracany { ciało }
W nawiasie okrągłym podajemy listę parametrów, jak dla zwykłej funkcji. Po „strzałce” podajemy typ zwracany funkcji: w pewnych sytuacjach można tę część opuścić, a kompilator sam ten typ wydedukuje — tak na przykład będzie jeśli ciało funkcji składa się z jednej instrukcji return; typem zwracanym będzie wtedy decltype zwracanego wyrażenia (o  decltype pisaliśmy w rozdziale o typach danych ). Na początku wyrażenia mamy kwadratowe nawiasy, które mogą być puste — oznacza to wtedy, że wszystkie potrzebne dane funkcja otrzymuje poprzez argumenty wywołania. Można jednak umieścić w tych nawiasach, oddzielone przecinkami, symbole:
znak równości ('=')

funkcja będzie miała dostęp do kopii wartości wszystkich zmiennych lokalnych z bieżącego zakresu, z wyjątkiem tych wymienionych jawnie (patrz niżej);
ampersand ('&')

funkcja będzie miała dostęp do odniesień (referencji, a więc oryginałów) do wszystkich zmiennych lokalnych z bieżącego zakresu; znów — z wyjątkiem tych wymienionych jawnie;
var

gdzie var jest nazwą zmiennej lokalnej: funkcja będzie miała dostęp do kopii wartości tej zmiennej;
&var

gdzie var jest nazwą zmiennej lokalnej: funkcja będzie miała dostęp do referencji do tej zmiennej.
Na przykład, [&,a] znaczy, że w tworzonej funkcji lambda wszystkie zmienne będą widoczne poprzez referencje, a zmienna a przez jej obecną wartość.

Typem funkcji lambda jest nieokreślony przez standard typ, być może inny dla każdej lambdy, nawet jeśli takie same są typy argumentów i typ zwracany. Co jednak ważne, typ ten jest konwertowalny do typu function<Typ(Typy)> (z nagłówka functional), gdzie Typ jest typem zwracanym funkcji (być może void), a  Typy to typy argumentów oddzielone przecinkami. W wielu, ale nie wszystkich, przypadkach można się posłużyć słowem kluczowym auto aby uniknąć konieczności jawnego definiowania typu. Zwykłe wskaźniki funkcyjne są konwertowane to tego rodzaju typów automatycznie.

Rozpatrzmy przykład:


P80: lambdas.cpp     Funkcje lambda

   1. #include <iostream>
   2. #include <functional>
   3. using std::cout; using std::endl;
   4. 
   5. double square(double x) {
   6.   return x*x;
   7. }
   8. 
   9. void invoke(std::function<double(double)> f, double arg) {
   10.   double res = f(arg);
   11.   cout << "invoke(" << arg << ")=" << res << endl;
   12. }
   13. 
   14. int main() {
   15.    // pomocnicza funkcja lambda
   16.   auto print =
   17.     [](double p1, double p2, double p3,
   18.       double arg, double val) -> void
   19.     {
   20.       cout << " a=" << p1 << " b=" << p2
   21.          << " c=" << p3 << " x=" << arg
   22.          << " res=" << val << endl;
   23.     };
   24. 
   25.    // funkcja lambda a*x*x+b*x+c
   26.   int a = 1, b = 1, c = 1;
   27.    // lokalne zmienne przez wartość
   28.   auto pol1 =
   29.     [=](double x) -> double
   30.     {
   31.       double res = c+x*(b+x*a);
   32.       print(a,b,c,x,res);
   33.       return res;
   34.     };
   35.   cout << "pol1=" << pol1(2) << endl;
   36.   a = b = c = 2;
   37.   cout << "pol1=" << pol1(2) << endl << endl;
   38. 
   39.    // lokalne zmienne przez referencje
   40.   auto pol2 =
   41.     [&](double x) -> double
   42.     {
   43.       double res = c+x*(b+x*a);
   44.       print(a,b,c,x,res);
   45.       return res;
   46.     };
   47.   cout << "pol2=" << pol2(2) << endl;
   48.   a = b = c = 1;
   49.   cout << "pol2=" << pol2(2) << endl << endl;
   50. 
   51.    // a i c przez referencje, b i print przez wartość
   52.   auto pol3 =                 
   53.     [&a,b,&c,print](double x) -> double
   54.     {
   55.       double res = c+x*(b+x*a);
   56.       print(a,b,c,x,res);
   57.       return res;
   58.     };
   59.   cout << "pol3=" << pol3(2) << endl;     
   60.   a = b = c = 2;                
   61.   cout << "pol3=" << pol3(2) << endl << endl; 
   62. 
   63.    // typ określony jawnie
   64.   std::function<double(double)> f = pol3;
   65.   invoke(f,2);
   66.    // konwersja zwykłych wskaźników funkcyjnych
   67.   invoke(square,2);
   68.   f = square;
   69.   invoke(f,2);
   70. 
   71.    // dla void->void tylko nawiasy i ciało
   72.   [] {
   73.     cout << "Done" << endl;
   74.   }(); // zdefiniuj funkcję i od razu ją wywołaj
   75. }

Funkcja invoke pobiera funkcję lambda (lub wskaźnik do funkcji odpowiedniego typu) i wywołuje przekazaną funkcję dla podanego argumentu. Na początku funkcji main (a więc wewnątrz funkcji) definiujemy pomocniczą funkcję lambda print z pustym domknięciem (cała informacja będzie przekazywana poprzez argumenty). Zauważmy, że print samo jest tu zmienną lokalną. Funkcja ta jest potem wywoływana kilka razy w treści programu. Następnie używając słowa kluczowego auto definiujemy kilka prostych funkcji(pol1, pol2, pol3 — wszystkie są implementacją tego samego wielomianu drugiego stopnia ax2 + bx + c) używając różnych domknięć: jedne zmienne lokalne są przekazywane przez wartość, a więc kopiowane są wartości jakie przyjmują w momencie definiowania funkcji, do innych funkcja będzie miała dostęp przez referencję, a więc będą w niej widoczne zmiany wartości odpowiednich zmiennych. Na przykład, w linii  definiujemy lambdę z domknięciem zawierającym aktualne wartości b (czyli 1) i  print oraz referencje do ac (które również mają wartość 1). Wywołując funkcję z x = 2 (linia ), otrzymujemy 7. Następnie zmieniamy wartości zmiennych a, bc — teraz wszystkie wynoszą 2 (linia ). Jednak wartość  b widziana przez funkcję w dalszym ciągu wynosi 1, bo zapamiętana została wartość przyjmowana w momencie definiowania lambdy. Z drugiej strony, zmienne ac widziane są przez referencje, a więc ich zmiany będą widoczne w funkcji i wywołanie z linii  da rezultat 12.

W końcowej części programu demonstrujemy konwersje zwykłych wskaźników funkcyjnych i przekazywanie funkcji lambda i wskaźników funkcyjnych do innych funkcji (w tym przypadku do funkcji invoke). Widać, że wskaźnik jest niejawnie konwertowany do typu std::function<double(double)> (konwersja w drugą stronę nie zachodzi).

Ważne jest przeanalizowanie programu i zrozumienie otrzymanego rezultatu:

   a=1 b=1 c=1 x=2 res=7
  pol1=7
   a=1 b=1 c=1 x=2 res=7
  pol1=7

   a=2 b=2 c=2 x=2 res=14
  pol2=14
   a=1 b=1 c=1 x=2 res=7
  pol2=7

   a=1 b=1 c=1 x=2 res=7
  pol3=7
   a=2 b=1 c=2 x=2 res=12
  pol3=12

   a=2 b=1 c=2 x=2 res=12
  invoke(2)=12
  invoke(2)=4
  invoke(2)=4
  Done

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59