7.5 L-wartości

Każda dana w programie musi oczywiście być gdzieś w pamięci komputera zapisana. Nie musi to jednak być segment pamięci przeznaczony na dane o dostępnych programowo adresach: mogą to być rejestry procesora lub specjalne obszary pamięci, gdzie tymczasowe zmienne są dynamicznie tworzone i usuwane.

Na przykład w takim fragmencie

    int x, y = 1;
    // ...
    x = y + 1;
wynik dodawania ' y+1', o wartości 2, niewątpliwie musi być gdzieś zapisany: pewnie ta wartość zostanie wpisana do zmiennej x po obliczeniu bezpośrednio z rejestru procesora. Tak czy owak, nie mamy na to ani szczególnego wpływu, ani dostępu do tej danej — możemy ją tylko natychmiast po obliczeniu gdzieś zapisać lub użyć do innych operacji. Co ważniejsze, po wykonaniu przypisania ta obliczona wartość najprawdopodobniej zostanie za chwilę zamazana, bo była tymczasowa i służyła wyłącznie do tego, aby można było przekopiować ją do zmiennej x. Zauważmy, że tego typu wartości mogą się pojawiać tylko jako wartości wyrażenia po prawej stronie przypisania.

Pamiętamy, że

w instrukcji przypisania prawa strona przypisania mówi co policzyć, lewa zaś — gdzie zapisać wynik.

Zatem po lewej stronie przypisania mogą pojawiać się tylko wyrażenia identyfikujące dane o dostępnym adresie: ich dotychczasowa wartość nie ma znaczenia, bo właśnie w wyniku przypisania zostanie za chwilę zmieniona!

Prowadzi nas to do pojęcia l-wartości (ang. lvalue, l-value, od left: lewy) i p-wartości (ang. rvalue, r-value, od right: prawy).

L-wartość to wyrażenie identyfikujące daną o określonym typie, która ma określony, dostępny w programie adres w pamięci.

Zatem np. nazwa zmiennej ustalonej (const) jest l-wartością, choć niemodyfikowalną. Identyfikator „zwykłej”, nieustalonej zmiennej jest l-wartością modyfikowalną. Generalnie zatem, jeśli wyrażenie występuje po lewej stronie przypisania, to musi być l-wartością; stwierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe.

P-wartość to wyrażenie, które ma określoną wartość.

Zauważmy, że l-wartość jest też p-wartością, choć odwrotnie nie musi to być prawda: p-wartości stanowią znacznie szerszą klasę wyrażeń. Na przykład takie wyrażenie jak ' x+2' ma wartość, więc jest p-wartością (jeśli x jest zdefiniowane); wyrażenie to jednak nie jest l-wartością z powodów, o których mówiliśmy.

Wymieńmy zatem wyrażenia, które mogą być l-wartościami (znaczenie niektórych wyjaśnimy w następnych rozdziałach):

Na przykład w ostatniej linii

    int x = 2, y = x + 1;
    // ...
    int j = x = y;
wyrażenie x=y jest l-wartością (i p-wartością) o wartości równej wartości x po przypisaniu. Skoro jest l-wartością, to może też wystąpić po lewej stronie przypisania:
    (x=y-2) = 5;
Wyrażenie (x=y-2) ma wartość x po przypisaniu (czyli 1) i adres tejże zmiennej x — zatem przypisanie wartości 5 nastąpi właśnie do zmiennej x (wartość 1 zostanie zamazana).

Po następującej instrukcji natomiast

    int *p = &( x>y ? x : y);
wskaźnik p będzie zawierał adres większej ze zmiennych xy. Inne przykłady:


P44: lval.cpp     L-wartości

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. int& razydwa(int& m) {
   5.   static int licz;
   6.   cout << " W funkcji: licz = " << licz << endl;
   7.   m *= 2;
   8.   return licz;
   9. }
   10. 
   11. void printTab(const int *tab, int size) {
   12.   cout << "[ ";
   13.   for (int i = 0; i < size; i++)
   14.     cout << tab[i] << " ";
   15.   cout << "]" << endl;
   16. }
   17. 
   18. int main() {
   19.   int i = 1, j = 2, k = 3;
   20. 
   21.   // przypisanie jako l-nazwa
   22.   (i=j) = k;
   23.   cout << " A: i = " << i << " j = " << j
   24.      <<  " k = " << k << endl;      // 3,2,3
   25. 
   26.   int tab[] = {1,2,3,4}, *p = tab;
   27.   cout << " B: przed "; printTab(tab,4);
   28.   *++++++p = 8;
   29.   cout << " B:  po "; printTab(tab,4);
   30. 
   31.   // teraz p wskazuje na ostatni element!
   32.   cout << " C: ++*----p = " << ++*----p << endl; // 3
   33.   cout << " C:  tab "; printTab(tab,4);
   34. 
   35.   // konwersja jako l-nazwa
   36.   int m = 7;
   37.   razydwa( (int&)m=8 )++; // konwersja niepotrzebna!
   38.   cout << "D1: m = " << m << endl;
   39.   razydwa(m)++;
   40.   cout << "D2: m = " << m << endl;
   41.   int n = razydwa(m) = 10;
   42.   cout << "D3: m = " << m << endl;
   43.   cout << "D4: n = " << n << endl;
   44. 
   45.   // operator przecinkowy
   46.   k = (i=1, j=2) + 1;
   47.   cout << " E: i = " << i << " j = " << j
   48.      <<  " k = " << k << endl;     // 1,2,3
   49. 
   50.   // selektor jako l-nazwa
   51.   (k > 2 ? i : j) = 5;
   52.   cout << " F: i = " << i << " j = " << j
   53.      <<  " k = " << k << endl;     // 5,2,3
   54. }

Wynik tego programu to:

   A: i = 3 j = 2 k = 3
   B: przed [ 1 2 3 4 ]
   B:  po [ 1 2 3 8 ]
   C: ++*----p = 3
   C:  tab [ 1 3 3 8 ]
   W funkcji: licz = 0
  D1: m = 16
   W funkcji: licz = 1
  D2: m = 32
   W funkcji: licz = 2
  D3: m = 64
  D4: n = 10
   E: i = 1 j = 2 k = 3
   F: i = 5 j = 2 k = 3
W linii 22 przypisanie (i=j) pełni rolę l-wartości. Odpowiednim adresem jest adres zmiennej i, zatem to do tej zmiennej przypisana zostanie wartość k. Natomiast wartość zmiennych jk pozostanie niezmieniona. Zauważmy, że jest to co innego niż ' i=j=k'. Ta instrukcja byłaby równoważna ' i=(j=k)' i zmieniłaby wartości zarówno zmiennej  i jak i zmiennej  j.

W linii 26 definiujemy tablicę czteroelementową i jej adres (wartość zmiennej tab) przypisujemy do wskaźnika p. Spójrzmy na nieco dziwną konstrukcję *++++++p z linii 28. Najpierw trzy razy zwiększamy wartość p. Ponieważ zmienna p jest wskaźnikowa, więc jej zwiększenie oznacza to samo co ((p+1)+1)+1 i sprowadza się do zmiany wartości p — najpierw p wskazywała na tab[0], po tej operacji wskazuje na tab[3], czyli na ostatni element tablicy. Wyłuskanie (dereferencja) tej zmiennej za pomocą operatora wyłuskania wartości (gwiazdka) daje nam l-wartość zmiennej tab[3] i to do tej zmiennej przypisujemy wartość 8, o czym świadczy druga z linii wydruku oznaczonych literą 'B'. Efektem ubocznym jest fakt, że teraz p wskazuje na tab[3].

Podobna konstrukcja użyta została w linii 32. Najpierw dwa razy zmniejszamy wartość zmiennej p — ponieważ wskazywała ona na ostatni, czwarty element tablicy tab, to po tej operacji wskazuje na element drugi, czyli na tab[1]. Teraz dokonujemy dereferencji: wyrażenie *--p jest zatem nazwą drugiego elementu tablicy. Wartość tego elementu (który jest typu int, a nie typu wskaźnikowego!) zwiększamy o jeden za pomocą operatora zwiększania. Zatem drugi element tablicy zwiększy się o jeden, co widać z linii wydruku oznaczonych literą 'C'. Efektem ubocznym będzie to, że teraz wskaźnik p wskazuje na ten właśnie, drugi element tablicy.

W linii 37 w argumencie wywołania funkcji razydwa dokonujemy jawnej konwersji wartości przypisania m=8, a jest nią l-wartość zmiennej m, do typu int&, bo taki jest typ argumentu funkcji. Ta konwersja nie jest tu wymagana, gdyż należy do konwersji standardowych wykonywanych w razie potrzeby automatycznie przez kompilator.

Ponieważ do funkcji posłaliśmy referencję do zmiennej m, operacje, jakie ta funkcja wykonuje na odebranej poprzez argument zmiennej, wykonywane są na oryginale: z wydruku widzimy, że w funkcji main wartość m zmienia się po każdym wywołaniu funkcji (linie wydruku oznaczone literą 'D').

Jak widać z definicji funkcji razydwa, zwraca ona referencję do lokalnej zmiennej statycznej licz. Zmienna licz jest co prawda lokalna, ale istnieje po powrocie z funkcji, ponieważ jest statyczna. Zwracana jest referencja do tej właśnie zmiennej, zatem razydwa(m) jest inną nazwą zmiennej licz. Dlatego jest l-wartością i w funkcji main możemy zmienić wartość licz, np. poprzez zastosowanie operatora zwiększenia (linie 37 i 39). Może też pojawić się po lewej stronie przypisania, jak w linii 41.

W linii 46 wyrażenie ' (i=1, j=2)' jest l-wartością zmiennej j po przypisaniu j=2, zatem do jej wartości (równej 2) dodana zostanie jedynka i wynik przypisany do k.

W linii 51 selektor (k>2?i:j) jest l-wartością, bo są l-wartościami dwa ostatnie jego argumenty ij. W naszym przykładzie, ponieważ warunek k>2 jest spełniony, całe wyrażenie (k>2?i:j) jest l-wartością zmiennej i i to do tej zmiennej nastąpi przypisanie wartości 5.

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59