5.4 Tablice znaków (C-napisy)

Nieco specjalne są tablice i wskaźniki znakowe. Związane jest to z faktem, że w klasycznym C nie ma typu napisowego, a rolę zmiennych napisowych pełnią tablice znaków, przy czym koniec napisu oznaczany jest znakiem ' \0'. Znak ten nazywany jest NUL; nie należy go mylić ze wskaźnikiem pustym NULL (podwójne L). Znak NUL to znak o kodzie ASCII równym zeru, który nie odpowiada żadnemu znakowi graficznemu. Zauważmy, że NULL (przez dwa 'L') jest zdefiniowaną nazwą preprocesora, której możemy używać w tekście programów (choć zaleca się stosować w jej miejsce liczbowego zera lub, lepiej, nullptr); NUL natomiast jest tradycyjną nazwą znaku zerowego ale nie jest zdefiniowaną nazwą preprocesora (makrem). Znak ten możemy wprowadzić do kodu programu używając literału ' \0' (z apostrofami).


Różne możliwości definiowania tablic znakowych (C-napisów) znajdujemy w następującym programie. W linii 9 ' char tab1[] = "Kasia";' tworzy tablicę sześciu (sic!) znaków na podstawie literału napisowego: pięć znaków imienia i jako szósty znak ' \0', który musi tam być, aby oznaczyć koniec napisu — kompilator doda ten znak automatycznie.


P23: tabchar.cpp     Napisy: tablice znaków

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. void napisz (const char* tab) {
   5.   cout << "Napis: " << tab << endl;
   6. }
   7. 
   8. int main() {
   9.   char tab1[] = "Kasia";
   10.   char tab2[] = {'B', 'a', 's', 'i', 'a', '\0'};
   11.   const char *tab3 = "Wisia";
   12.   cout << "Wymiar  tab1: " << sizeof(tab1)  << endl;
   13.   cout << "Wymiar  tab2: " << sizeof(tab2)  << endl;
   14.   cout << "Wymiar  tab3: " << sizeof(tab3)  << endl;
   15.   cout << "Wymiar \'Wisia\': "<< sizeof("Wisia")<< endl;
   16. 
   17.   tab1[0] = 'B';
   18.   tab2[0] = 'K';
   19.   //tab3[0] = 'C'; // ŹLE
   20. 
   21.   napisz(tab1);
   22.   napisz(tab2);
   23.   napisz(tab3);
   24. }

Dlatego, jak widać z poniższego wydruku, wymiar tablicy tab1 jest 6:

  Wymiar  tab1: 6
  Wymiar  tab2: 6
  Wymiar  tab3: 8
  Wymiar 'Wisia': 6
  Napis: Basia
  Napis: Kasia
  Napis: Wisia
Taki sam jest wymiar tablicy tab2, gdzie inicjalizacji dokonaliśmy sposobem analogicznym do tego, jaki znamy dla tablic innych typów: poprzez podanie wartości kolejnych elementów tablicy w nawiasie klamrowym. Tu znak ' \0' musieliśmy dodać „ręcznie”. W obu przypadkach powstały sześcioelementowe statyczne tablice znakowe, które, jak widać dalej w programie, można modyfikować.

Szczególna jest definicja zmiennej tab3. Inicjujemy tu zmienną typu const char* adresem literału napisowego. Jest to zmienna wskaźnikowa, więc jej wymiar wynosi 8 (lub 4 na maszynie 32-bitowej). Wydawałoby się, że odpowiada to przypadkowi pierwszemu (linia 9). Jest to jednak co innego. W linii 9 utworzyliśmy literał napisowy, następnie na stosie utworzona została tablica sześcioelementowa, do której przekopiowany został, znak po znaku, ten literał (wraz z kończącym znakiem ' \0'). Po przekopiowaniu tab1 jest normalną, modyfikowalną tablicą znaków o wymiarze 6.

Natomiast definiując tab3 utworzyliśmy trwały literał napisowy, nie na stosie, i przypisaliśmy adres początku tego napisu do zmiennej tab3. Sama tablica będzie utworzona w niemodyfikowalnym obszarze pamięci. Dlatego typ wskaźnika powinien być const char* a nie char* — o modyfikatorze const powiemy w następnym rozdziale. Zauważmy, że kompilator pozwoliłby nam zadeklarować typ tab3 jako char* (bez const), ale program i tak załamałby się przy próbie modyfikacji elementu wskazywanej tablicy (ta niekonsekwencja jest zaszłością historyczną).

Zauważmy też, że przekazując do funkcji napis w postaci tablicy znakowej nie musimy przekazywać jej wymiaru: obecność znaku ' \0' pozwala bowiem określić koniec napisu, a więc i jego długość.

Zwróćmy też uwagę na fakt, że wyjątkowe jest traktowanie zmiennych typu char* (lub const char*) przez operator wstawiania do strumienia. W zasadzie po 'cout « nap', gdzie nap jest typu char*, powinna zostać wypisana wartość zmiennej nap, czyli pewien adres (tak by było, gdyby zmienna nap była np. typu int*). Wskaźniki do zmiennych typu char są jednak traktowane odmiennie: zakłada się, że wskaźnik wskazuje na pierwszy znak napisu i wypisywane są wszystkie znaki od tego pierwszego poczynając aż do napotkania znaku ' \0'. Lepiej więc, żeby ten znak ' \0' tam rzeczywiście był!

Więcej na temat napisów w rozdziale im poświęconym .

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59