21.1 Szablony klas

Na podobnej zasadzie co szablony funkcji można tworzyć szablony całych klas, wraz z konstruktorami, destruktorami, polami i metodami. Składnia jest analogiczna:

    template <typename T, typename M>
    class Klasa {
      // tu uzywamy typow T i M
    };
definiuje szablon klasy Klasa parametryzowany dwoma typami. Jak teraz utworzyć obiekt klasy wygenerowanej z tego wzorca dla konkretnych typów? Nie możemy po prostu napisać
    Klasa x;
bo kompilator nie wiedziałby, jakie typy przypisać parametrom TM w szablonie. Musimy zatem zażądać jawnie utworzenia na podstawie szablonu i skompilowania konkretnej klasy. Robimy to, podobnie jak dla funkcji, podając nazwy konkretnych typów (klasowych lub wbudowanych) jako argumenty dla wzorca, czyli w nawiasach kątowych. O ile dla funkcji mogliśmy tak zrobić, ale często nie musieliśmy, bo na podstawie typów argumentów wywołania kompilator sam mógł wydedukować potrzebne typy dla parametrów szablonu, o tyle dla klas musimy to robić jawnie, na przykład:
    Klasa<double,int> x;
W ten sposób zażądaliśmy wygenerowania kodu klasy na podstawie szablonu Klasa poprzez zamianę wszystkich wystąpień parametru  T na double, a wystąpień parametru  M na int. Utworzona klasa ma nazwę Klasa<double,int>. W dalszym ciągu programu możemy tej nazwy używać: klasa została już wygenerowana i przy następnych pojawieniach się tej nazwy żadna nowa klasa nie będzie już tworzona. Jeśli natomiast pojawi się nazwa szablonu, ale z innymi typami
    Klasa<int,Osoba> z;
to oczywiście utworzona zostanie nowa klasa, nie mająca nic wspólnego z poprzednią (prócz tego, że obie zostały wygenerowane z tego samego szablonu); jej nazwą będzie Klasa<int,Osoba>.

Parametrem wzorca klasy może też być wartość określonego typu. Na przykład

    template <typename T, int size>
    class Klasa {
      // w definicji uzywamy typu 'T'
      // i wartosci calkowitej 'size'
    };
Konkretną wersję takiej klasy otrzymamy na przykład definiując obiekt
    Klasa<Osoba,100> t;
Nazwą tej klasy będzie oczywiście Klasa<Osoba,100>. Zwróćmy uwagę, że podając inny argument szablonu (na przykład 150 zamiast 100), otrzymalibyśmy inną, całkowicie niezależną klasę.

Pewien kłopot sprawia czasem definiowanie poza szablonem klasy metod w nim zadeklarowanych. Definiując taką metodę trzeba, jak pamiętamy, podać jej nazwę kwalifikowaną. Jeśli jest to szablon, to jako nazwę kwalifikowaną klasy podajemy nazwę szablonu z nazwami parametrów szablonu, już bez słowa kluczowego class lub typename:

   1.   template <typename T, int size>
   2.   class Klasa {
   3.     void metoda1() {
   4.       // definicja metody1
   5.     }
   6.     T* metoda2(double); // tylko deklaracja
   7. 
   8.     // ...
   9.   };
   10. 
   11.   //
   12.   // ...
   13.   //
   14. 
   15.   // definicja metody metoda2
   16.   template <typename T, int size>
   17.   T* Klasa<T,size>::metoda2(double x) {
   18.     // cialo definicji
   19.   }
W tym przykładzie metoda metoda1 jest zdefiniowana bezpośrednio wewnątrz szablonu, a metoda metoda2 poza nim. W podobny sposób można poza klasą definiować konstruktory i destruktory.


Rozpatrzmy bardziej praktyczny przykład wzorca klasy opisującej stos (ang. stack) implementowany za pomocą tablicy (dla zachowania przejrzystości bez obsługi błędów). Musimy zatem zaimplementować metody pozwalające na:

Konkretyzacje szablonu Stos będą różnić się tylko typem elementów kładzionych na stos i wymiarem alokowanej na elementy stosu tablicy:

P172: stos.cpp     Szablon stosu realizowanego w postaci tablicy

   1. #include <iostream>
   2. #include <string>
   3. #include <typeinfo>
   4. using namespace std;
   5. 
   6. template <typename Data, int size>
   7. class Stos {
   8.   Data* data;
   9.   int  top;
   10. public:
   11.   Stos();
   12.   bool empty() const;
   13.   void push(Data);
   14.   Data pop();
   15.   ~Stos();
   16. };
   17. 
   18. template <typename Data, int size>
   19. Stos<Data,size>::Stos() {
   20.   data = new Data[size];
   21.   top = 0;
   22. }
   23. 
   24. template <typename Data, int size>
   25. inline bool Stos<Data,size>::empty() const {
   26.   return top == 0;
   27. }
   28. 
   29. template <typename Data, int size>
   30. inline void Stos<Data,size>::push(Data dat) {
   31.   data[top++] = dat;
   32. }
   33. 
   34. template <typename Data, int size>
   35. inline Data Stos<Data,size>::pop() {
   36.   return data[--top];
   37. }
   38. 
   39. template <typename Data, int size>
   40. inline Stos<Data,size>::~Stos() {
   41.   delete [] data;
   42. }
   43. 
   44.  // szablon funkcji globalnej
   45. template <typename Data, int size>
   46. void oproznij(Stos<Data,size>* p_stos) {
   47.   cout << "Stos typu " << typeid(Data).name() << ": ";
   48.   while ( ! p_stos->empty() ) {
   49.     cout << p_stos->pop() << " ";
   50.   }
   51.   cout << endl;
   52. }
   53. 
   54. int main() {
   55.   Stos<int,20> stos_i;
   56.   stos_i.push(11);
   57.   stos_i.push(36);
   58.   stos_i.push(49);
   59.   stos_i.push(92);
   60. 
   61.   Stos<string,15> stos_s;
   62.   stos_s.push("Ala");
   63.   stos_s.push("Ela");
   64.   stos_s.push("Ola");
   65.   stos_s.push("Ula");
   66. 
   67.   oproznij(&stos_i);
   68.   oproznij(&stos_s);
   69. }

Parametrami szablonu Stos są typ danych Data i liczba całkowita size określająca maksymalny wymiar stosu. Dla przejrzystości opuściliśmy tu obsługę błędów.

Wewnątrz szablonu deklarujemy konstruktor, destruktor i potrzebne metody. W przypadku tak prostym można je było zdefiniować bezpośrednio wewnątrz szablonu, ale w celach dydaktycznych ich definicje następują poza szablonem klasy (linie 18-42). Ponieważ definicje są poza klasą, a funkcje są bardzo proste, kompilator prawdopodobnie będzie umiał je rozwinąć (patrz rozdział o funkcjach rozwijanych ). Dlatego w definicjach szablonów metod użyliśmy modyfikatora inline.

Dla stosu zaimplementowanego za pomocą tablicy o ustalonym rozmiarze powinniśmy jeszcze pomyśleć o obsłudze błędów, jakie mogą pojawić się, gdy próbujemy położyć na pełnym już stosie dodatkowy element lub zdjąć element ze stosu pustego. Dla zachowania przejrzystości w tym programie tego już nie robimy.

W liniach 44-52 definiujemy wzorzec funkcji globalnych oproznij służących do zdjęcia po kolei wszystkich elementów stosu i wydrukowania ich. Parametrem tych funkcji będzie wskaźnik do stosu typu określonego przez pewną klasę konkretną uzyskaną z szablonu Stos. Funkcja korzysta znów z operatora typeid do wyświetlenia nazwy typu argumentu (wyłącznie w celach dydaktycznych).

W funkcji main definiujemy dwa stosy: stos stos_i liczb całkowitych o maksymalnym rozmiarze 20 oraz stos napisów, stos_s, o maksymalnym wymiarze 15. Kładziemy na każdy z nich po parę elementów, a następnie wywołujemy funkcję oproznij (linie 67 i 68). Wydruk jest następujący

  Stos typu i: 92 49 36 11
  Stos typu Ss: Ula Ola Ela Ala
Wewnętrzne nazwy typów (w naszym przykładzie były to  i dla intSs dla string) jak zwykle mogą zależeć od kompilatora.

Zauważmy, że wywołując funkcję oproznij nie podaliśmy argumentów szablonu. Równie dobrze moglibyśmy napisać

    oproznij<int,20>(&stos_i);
    oproznij<string,15>(&stos_s);
Widzimy jednak, że kompilator nie potrzebował tej podpowiedzi, aby ustalić, na podstawie typu argumentu wywołania, odpowiedni typ i wymiar potrzebny do konkretyzacji szablonu funkcji oproznij.

Zwróćmy jeszcze uwagę na wspomniany już uprzednio fakt: do definicji takiego szablonu klasy jak nasz przykładowy Stos należy nie tylko typ danych (u nas Data), ale i rozmiar (u nas size). Wobec tego klasy Stos<int,10>Stos<int,11> byłyby dwiema zupełnie różnymi klasami, definiującymi dwa całkowicie odrębne typy danych.

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59