14.5 Statyczne funkcje składowe

Funkcje składowe klasy mogą być zadeklarowane jako statyczne. Takie funkcje można wywołać nawet wtedy, gdy nie istnieje jeszcze żaden obiekt klasy. Do ich nazwy z zewnątrz klasy odwołujemy się poprzez nazwę klasy za pomocą operatora zasięgu, czyli „czterokropka” (' ::'), albo za pomocą operatora wyboru składowej (kropka) — nie ma wtedy znaczenia, jakiego obiektu tej klasy użyjemy. Ponieważ funkcja statyczna nie jest wywoływana na rzecz obiektu, ale jak funkcja globalna, nie można w niej odwoływać się do this ani do żadnych składowych niestatycznych — te bowiem istnieją tylko wewnątrz konkretnych obiektów i w każdym z nich mogą być różne. Można natomiast w funkcjach statycznych klasy odwoływać się do składowych statycznych tej klasy: innych funkcji statycznych i zmiennych klasowych (określanych przez statyczne pola klasy).

Funkcje statyczne klasy od funkcji zadeklarowanych w zasięgu globalnym różni to, że należą do zakresu (przestrzeni nazw) klasy. Mają zatem bezpośredni dostęp do nazw z zakresu tej klasy (również prywatnych).

Na przykład program acc.cpp może być przepisany w następujący sposób, tym razem z funkcją obliczającą iloczyn skalarny jako funkcją statyczną:


P106: memstat.cpp     Składowe funkcje statyczne

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. class Vector {
   5.   double x, y, z;
   6. public:
   7.   void set(double xx = 0, double yy = 0, double zz =0) {
   8.     x = xx;
   9.     y = yy;
   10.     z = zz;
   11.   }
   12.   static double dot_product(const Vector& w1,
   13.                const Vector& w2) {
   14.     return w1.x * w2.x + w1.y * w2.y + w1.z * w2.z;
   15.   }
   16. };
   17. 
   18. int main() {
   19.   Vector w1, w2, ww;
   20.   w1.set(1, 1, 2);
   21.   w2.set(1,-1, 2);
   22. 
   23.   cout << "w1*w2 = "
   24.      << Vector::dot_product(w1, w2) << endl; 
   25. 
   26.   cout << "w1*w2 = "
   27.      << ww.dot_product(w1, w2)   << endl; 
   28. }

Zauważmy wywołanie z linii  poprzez kwalifikację nazwą klasy i wywołanie z linii , gdzie funkcja jest wywoływana formalnie na rzecz obiektu ww, choć w rzeczywistości żadna informacja o tym obiekcie nie zostanie do funkcji przekazana (nie był on nawet sensownie zainicjowany!). Obiekt ww został użyty wyłącznie do tego, aby określić klasę w której zasięgu określona jest nazwa funkcji; równie dobrze mogliśmy tu użyć dowolnego innego obiektu klasy Vector. Cała informacja o wektorach które mają być pomnożone jest przekazywana przez argumenty.

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59