8.4 Instrukcja pusta

Instrukcja pusta (ang. null statement) składa się z samego znaku średnika. Jej wykonanie nie powoduje żadnych skutków, ale czasem bywa potrzebna ze względów składniowych. Na przykład w procedurze sortowania szybkiego (quick sort) poszukuje się indeksu pierwszego elementu tablicy nie mniejszego od pewnej zmiennej v za pomocą pętli

       while (a[++i] < v);
gdzie ciało pętli jest puste. Składnia jednak wymaga instrukcji po warunku logicznym w nawiasie okrągłym; rolę tej instrukcji pełni więc instrukcja pusta, zaznaczona średnikiem. Gdyby jej nie było, instrukcja następująca za pętlą zostałaby błędnie potraktowana jako ciało tej pętli!

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59