25.1 Operator typeid

Argumentem operatora typeid (z nagłówka typeinfo) może być nazwa typu lub dowolne wyrażenie o określonej wartości. Operator zwraca identyfikator typu argumentu, który jest obiektem klasy type_info. Klasa ta, poprzez przeciążenie operatorów ' ==' i ' !=' zapewnia możliwość porównywania obiektów reprezentujących typy, na przykład:

    #include <typeinfo>
    // ...
    double x = 1.5;
    // ...
    if (typeid(x) == typeid(double)) ... // true
    if (typeid(x) == typeid(36.0))  ... // true
    if (typeid(x) == typeid(3))   ... // false
    if (typeid(x) != typeid(3))   ... // true
    if (typeid(x) != typeid(int))  ... // true
Klasa type_info posiada metodę name, która zwraca C-napis zawierający nazwę typu: nazwy te nie muszą pokrywać się ze standardowymi nazwami typów, choć mogą. Na przykład
    typeid(int).name()
zwraca nazwę ' int' w środowisku VC++, ale g++ i Intelowski icpc dają po prostu nazwę ' i'. Zwykle nazwy nie są nam do niczego potrzebne, ważne jest tylko porównywanie typów.

Ciekawsze i bardziej pożyteczne jest rozpoznawanie typów w warunkach dziedziczenia. Szczegóły rozpatrzmy na przykładzie następującego programu:


P200: rtti.cpp     Dynamiczne rozpoznawanie typu

   1. #include <iostream>
   2. #include <typeinfo>
   3. using namespace std;
   4. 
   5. struct Pojazd { };
   6. struct Samochod : Pojazd { };
   7. 
   8. struct Budynek {
   9.   virtual ~Budynek() { }
   10. };
   11. struct Stacja : Budynek { };
   12. 
   13. 
   14. 
   15. int main() {
   16.   Pojazd  poj;
   17.   Samochod sam1,sam2;
   18.   Samochod* p_sam1 = &sam1;
   19.   Pojazd*  p_sam2 = &sam2;
   20.   Pojazd&  r_sam1 = sam1;
   21.   cout << "  poj: " << typeid(poj).name()   << endl
   22.      << "  sam1: " << typeid(sam1).name()  << endl
   23.      << "  sam2: " << typeid(sam2).name()  << endl
   24.      << " p_sam1: " << typeid(p_sam1).name() << endl
   25.      << " p_sam2: " << typeid(p_sam2).name() << endl
   26.      << "*p_sam1: " << typeid(*p_sam1).name() << endl
   27.      << "*p_sam2: " << typeid(*p_sam2).name() << endl
   28.      << " r_sam1: " << typeid(r_sam1).name() << endl;
   29. 
   30.   cout << "Typy *p_sam1 i *p_sam2 sa "
   31.      << (typeid(*p_sam1) == typeid(*p_sam2) ?
   32.           "takie same\n" : "rozne\n")  << endl;
   33. 
   34.   Budynek bud;
   35.   Stacja  sta1,sta2;
   36.   Stacja* p_sta1 = &sta1;
   37.   Budynek* p_sta2 = &sta2;
   38.   Budynek& r_sta1 = sta1;
   39.   cout << "  bud: " << typeid(bud).name()   << endl
   40.      << "  sta1: " << typeid(sta1).name()  << endl
   41.      << "  sta2: " << typeid(sta2).name()  << endl
   42.      << " p_sta1: " << typeid(p_sta1).name() << endl
   43.      << " p_sta2: " << typeid(p_sta2).name() << endl
   44.      << "*p_sta1: " << typeid(*p_sta1).name() << endl
   45.      << "*p_sta2: " << typeid(*p_sta2).name() << endl
   46.      << " r_sta1: " << typeid(r_sta1).name() << endl;
   47. 
   48.   cout << "Typy *p_sta1 i *p_sta2 sa "
   49.      << (typeid(*p_sta1) == typeid(*p_sta2) ?
   50.           "takie same\n" : "rozne\n");
   51. }

Mamy w programie dwie pary klas: klasę Pojazd i dziedziczącą z niej klasę Samochod oraz analogicznie klasę Budynek i dziedziczącą z niej klasę Stacja. Między tymi parami klas zachodzi jednak głęboka różnica: para Pojazd Samochod nie zawiera metod wirtualnych, a więc nie są to klasy polimorficzne. Natomiast para Budynek Stacja jest polimorficzna, bo destruktor klasy Budynek jest wirtualny, a dziedziczenie jest publiczne (nie napisaliśmy tego jawnie, ale użyliśmy słowa kluczowego struct, a nie class). Przypatrzmy się wydrukowi tego programu:
    poj: 6Pojazd             ( 1)
    sam1: 8Samochod            ( 2)
    sam2: 8Samochod            ( 3)
   p_sam1: P8Samochod           ( 4)
   p_sam2: P6Pojazd            ( 5)
  *p_sam1: 8Samochod            ( 6)
  *p_sam2: 6Pojazd             ( 7)
   r_sam1: 6Pojazd             ( 8)
  Typy *p_sam1 i *p_sam2 sa rozne     ( 9)

    bud: 7Budynek            (11)
    sta1: 6Stacja             (12)
    sta2: 6Stacja             (13)
   p_sta1: P6Stacja            (14)
   p_sta2: P7Budynek            (15)
  *p_sta1: 6Stacja             (16)
  *p_sta2: 6Stacja             (17)
   r_sta1: 6Stacja             (18)
  Typy *p_sta1 i *p_sta2 sa takie same   (19)
Linie 1-3 i 11-13 wydruku nie wymagają komentarza: typ jest dokładnie taki, jaki jest typ obiektu (wiodące znaki są dodawane do nazw typów przez kompilator; nie musimy się nimi przejmować — inny kompilator może wewnętrznie używać innych nazw typów). Ponieważ argumentami operatora typeid są tu obiekty, do których odnosimy się przez ich nazwę, a nie poprzez wskaźnik lub referencję, żadnego polimorfizmu tak czy owak nie ma.

Typem drukowanym w liniach 4-5 (oraz 14-15) wydruku jest typ wskaźnika, a nie wskazywanego przez ten wskaźnik obiektu (nazwa 'P8Samochod' to nazwa typu wskaźnik do 8Samochod; 'P' od pointer). Porównując wydruk z linii 4 i 5 oraz z linii 14 i 15 widzimy, że w tym przypadku polimorfizm też nie ma nic do rzeczy: typem jest prawdziwy, zadeklarowany typ wskaźnika.

Jeśli p jest wskaźnikiem, to wyrażenie typeid(p) określa typ tego wskaźnika, a nie typ obiektu wskazywanego przez ten wskaźnik.

Inaczej jest, kiedy pytamy bezpośrednio o typ obiektu wskazywanego przez wskaźnik, a więc o typ wartości wyrażenia *p, gdzie p jest wskaźnikiem. Ponieważ do obiektu odnosimy się teraz przez wskaźnik, polimorfizm może zadziałać, pod warunkiem, że mamy do czynienia z klasami polimorficznymi, a więc zadeklarowana w nich jest choć jedna metoda wirtualna; może nią być sam destruktor, jak to jest w naszym przykładzie dla pary klas Budynek Stacja.

Spójrzmy na linie 6 i 7 wydruku. Prawdziwym typem obiektów wskazywanych zarówno przez wskaźnik p_sam1 jak i  p_sam2 jest typ pochodny Samochod. Jednak typem wskaźnika w pierwszym przypadku jest Samochod*, a w drugim Pojazd*. Ponieważ te klasy nie są polimorficzne, typ obiektów wskazywanych *p_sam1*p_sam2 zostanie rozpoznany według deklaracji wskaźników, a więc statycznie. Tak więc znalezionym typem wartości wyrażeń *p_sam1*p_sam2 będzie odpowiednio SamochodPojazd. Inaczej jest dla obiektów będących wartościami wyrażeń *p_sta1*p_sta2. Prawdziwy ich typ to typ pochodny Stacja. Odnosimy się do tych obiektów przez wskaźnik, a klasy są polimorficzne. Zatem tym razem rozpoznany zostanie w obu wypadkach prawdziwy typ wskazywanych obiektów — patrz linie 16 i 17.

Rozpoznawanie prawdziwych typów dla klas polimorficznych zachodzi, jak wiemy, również wtedy, gdy do obiektów odnosimy się poprzez referencję. Przykład mamy w liniach 8 i 18: bez polimorfizmu rozpoznany został typ statyczny Pojazd, według zadeklarowanego typu referencji r_sam1, a nie prawdziwy typ obiektu, do którego ta referencja się odnosi, czyli Samochod (linia 8). Natomiast dla klas polimorficznych rozpoznany został prawdziwy typ obiektu (linia 18).

Linie 9 i 19 wskazują jeszcze raz, że porównanie typów obiektów wskazywanych przez wskaźniki lub referencje może zawieść dla klas, które polimorficzne nie są. Typy obiektów *p_sam1*p_sam2 zostały rozpoznane jako różne (linia 9), choć tak naprawdę są takie same, tylko typy wskaźników wskazujących na te obiekty są różne. Dla klas polimorficznych typy *p_sta1*p_sta2 zostały prawidłowo rozpoznane jako takie same (linia 19), mimo że typy wskaźników były różne.

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59