22.3 Hierarchie wyjątków

Za blokiem try można umieścić kilka następujących po sobie bloków catch. Jeśli w takiej sytuacji nastąpi zgłoszenie wyjątku, to podczas poszukiwania odpowiedniej procedury obsługi będzie sprawdzany typ wyjątków deklarowany w nagłówkach przez kolejne bloki catch. Jeśli (po ewentualnej konwersji niejawnej, jak w poprzednim przykładzie) znaleziony zostanie odpowiedni typ, to ta właśnie fraza catch zostanie użyta i na tym obsługa tego wyjątku zakończy się: pozostałe bloki catch zostaną już zignorowane, nawet jeśli jest wśród nich taki o bliższym dopasowaniu typu parametru z typem wyjątku. Konwersje w górę są wykonywane tylko dla argumentów obiektowych. Na przykład program


P175: hier.cpp     Konwersje wyjątków

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. int main() {
   5.   try {
   6.     throw 7;
   7.   }
   8.   catch(double) { cout << "double" << endl; }
   9.   catch(int  ) { cout << "int  " << endl; }
   10. }

wydrukuje ' int', chociaż gdyby traktować frazę catch jak funkcję, byłoby możliwe wywołanie funkcji oczekującej wartości typu double, jeśli argument jest typu int. Gdyby w linii 6 wysłanym obiektem była liczba '7.' (z kropką), to wybraną frazą catch byłaby ta z parametrem double.

Dla wyjątków typu obiektowego konwersja w górę będzie jednak zastosowana


P176: hierob.cpp     Wyjątki typu obiektowego

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. class A { };
   5. class B : public A { };
   6. 
   7. int main() {
   8.   try {
   9.     throw B();
   10.   }
   11.   catch(A) { cout << "A" << endl; }
   12.   catch(B) { cout << "B" << endl; }
   13. }

jak to widać z wydruku tego programu
  cpp> g++ -pedantic-errors -Wall -o hierob hierob.cpp
  hierob.cpp: In function `int main()':
  hierob.cpp:12: warning: exception of type `B' will be
            caught by earlier handler for `A'
  cpp> ./hierob
  A
Kompilator wypisał tu ostrzeżenie, bo w tym przykładzie druga fraza catch w ogóle nie jest osiągalna. To samo obowiązuje dla wyjątków wskaźnikowych; program

P177: hier1.cpp     Wyjątki typu obiektowego

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. struct A {
   5.   const char* info() { return "A*"; }
   6. };
   7. 
   8. struct B : A {
   9.   const char* info() { return "B*"; }
   10. };
   11. 
   12. int main()
   13. {
   14.   try {
   15.     throw new B;
   16.   }
   17.   catch(A* a) { cout << a->info() << endl; }
   18.   catch(B* b) { cout << b->info() << endl; }
   19. }

drukuje
  cpp> g++ -pedantic-errors -Wall -o hier1 hier1.cpp
  hier1.cpp: In function `int main()':
  hier1.cpp:18: warning: exception of type `B*' will be
            caught by earlier handler for `A*'
  cpp> ./hier1
  A*
Tak więc, jeśli klasa  B dziedziczy z  A, wyjątek jest typu B (lub B*), a fraza catch deklaruje typ  A (lub A* lub A&), to wyjątek zostanie wychwycony przez tę frazę, jeśli: Oczywiście, typy wyjątków obsługiwnae przez kolejne frazy catch nie muszą mieć ze sobą nic wspólnego: w każdym przypadku podczas poszukiwania procedury obsługi sprawdzane są kolejno aż do znalezienia typu odpowiadającego typowi wyjątku.

Czasem na samym końcu listy fraz catch umieszcza się taką frazę z trzema kropkami zamiast parametru

    catch(...) {
      // ...
    }
Oznacza ona „wyłap każdy wyjątek, niezależnie od jego typu”.

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59