20.6 Wirtualne destruktory

Aby zapewnić właściwe usuwanie obiektów, należy deklarować destruktor jako funkcję wirtualną, jeśli tylko mamy zamiar korzystać z publicznego dziedziczenia z danej klasy. Wywołując wtedy destruktor (poprzez operator delete) obiektu klasy pochodnej wskazywanego przez wskaźnik do klasy bazowej, wywołamy naprawdę destruktor dla całego obiektu. Dzięki polimorfizmowi wywołany będzie bowiem wtedy destruktor z klasy pochodnej, a destruktor podobiektu klasy bazowej będzie potem wywołany i tak, według normalnych zasad kolejności wywoływania destruktorów. Jak bowiem mówiliśmy, przy usuwaniu obiektu klasy pochodnej najpierw wykonywany jest destruktor dla części „własnej”, a potem automatycznie wywoływany jest destruktor dla podobiektu klasy bazowej. Gdyby destruktor nie był wirtualny, to ponieważ typem statycznym jest wskaźnik do obiektu klasy bazowej, wywołany byłby od razu destruktor z tej klasy, który jednak nie wie na przykład o istnieniu składowych czy zasobów dodanych w klasie pochodnej.

W poniższym przykładzie obiekt klasy pochodnej Pelne jest wskazywany przez wskaźnik osoba typu Nazwisko*, a więc wskaźnik do obiektu klasy bazowej Nazwisko.


P170: wirdes.cpp     Wirtualny destruktor

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. class Nazwisko {
   5.   char* nazwis;
   6. public:
   7.   Nazwisko(const char* n)
   8.     : nazwis(strcpy(new char[strlen(n)+1], n))
   9.   {
   10.     cout << "Ctor Nazwisko: " << nazwis << endl;
   11.   }
   12. 
   13.   virtual
   14.   ~Nazwisko() {
   15.     cout << "Dtor Nazwisko: " << nazwis << endl;
   16.     delete [] nazwis;
   17.   }
   18. };
   19. 
   20. class Pelne : public Nazwisko {
   21.   char* imie;
   22. public:
   23.   Pelne(const char* i, const char* n)
   24.     : Nazwisko(n),
   25.      imie(strcpy(new char[strlen(i)+1], i))
   26.   {
   27.     cout << "Ctor Pelne, Imie: " << imie << endl;
   28.   }
   29. 
   30.   ~Pelne() {
   31.     cout << "Dtor Pelne, Imie: " << imie << endl;
   32.     delete [] imie;
   33.   }
   34. };
   35. 
   36. int main() {
   37.   Nazwisko* osoba = new Pelne("Jan", "Malinowski");
   38.   delete osoba;
   39. }

Dzięki wirtualności destruktora, podczas usuwania obiektu (linia 38) będzie wywołany najpierw destruktor z rzeczywistej klasy obiektu, a więc z klasy Pelne. Zwolni on pamięć zajmowaną przez imię, a następnie, automatycznie, zadziała destruktor dla podobiektu klasy bazowej Nazwisko, który zwolni pamięć zajmowaną przez nazwisko:
  Ctor Nazwisko: Malinowski
  Ctor Pelne, Imie: Jan
  Dtor Pelne, Imie: Jan
  Dtor Nazwisko: Malinowski
Gdyby destruktor w klasie bazowej Nazwisko nie był zadeklarowany jako wirtualny (po wykomentowaniu linii 13), to wywołany byłby tylko destruktor z klasy określanej przez statyczny typ wskaźnika, a więc z klasy Nazwisko:
  Ctor Nazwisko: Malinowski
  Ctor Pelne, Imie: Jan
  Dtor Nazwisko: Malinowski
i, jak widać, imię w ogóle nie zostałoby usunięte!

Zauważmy, że mamy tu do czynienia z pewną niekonsekwencją: destruktor w klasie pochodnej, ˜Full, przesłania destruktor z klasy bazowej, ˜Name, choć ich nazwy są inne. Pod tym względem destruktor jest wyjątkowy: w innych przypadkach metoda przesłaniająca musi oczywiście mieć tę samą nazwę co metoda przesłaniana.

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59